روند توزيع شناس‌نامه براي راي دهي در انتخابات پايان يافت!

 

اما در مورد توزيع ميليونها شناسنامه جعلي پاسخ داده نشد

ادارة ثبت احوال نفوس  در حالي  پايان يافتن روند توزيع شناس‌نامه‌هاي کاغذي براي ثبت نام راي دهنده‌گان انتخابات را اعلام مي‌کند که حدود يک هفته پيش احزاب و جريان‌هاي سياسي ميليون‌ها شناس‌نامه جعلي را افشا ساختند و اعضاي ايتلاف بزرگ ملي مدعي اند که قرار است از اين شناس‌نامه‌ها در انتخابات پارلماني و انتخابات رياست جمهوري آينده استفاده شود.

اداره ثبت احوال نفوس روز سه‌شنبه (27سنبله) اعلام کرد که از آغاز اين روند تا اکنون، شش‌هزار و 389 کتاب اساس تکميل شده است و اين روند رسمن پايان يافت.

همايون محتاط، رييس اين اداره در نشست خبري در کابل گفت که کمپاين توزيع شناس‌نامه براي ثبتِ‌نام راي‌دهنده‌گان از اواسط ماه حوت سال گذشته خورشيدي آغاز شد و به تاريخ 27 سنبله پايان يافت.

او اما افزود که برخي تيم‌هاي اين اداره در شماري از ولسوالي‌هاي کشور تا چند ماه ديگر براي بي‌جا شده‌گان داخلي شناس‌نامه توزيع خواهند کرد.

آقاي محتاط گفت: “از آغاز پروسه تا امروز در حدود شش‌هزار و 389 کتاب اساس که در حدِ وسط در يک کتاب اساس بين 820 ريکارد راجستر مي‌باشد، در اين کمپاين جمع‌آوري شده است”.

معلومات 820 تن هرگاه در يک کتاب درج شده باشد، بر اساس محاسبه شمار کساني که براي انتخابات تذکره گرفته اند، به بيش از 5.2 ميليون تن مي‌رسد.

به گفتة آقاي محتاط، تا اکنون پنج‌هزار و 34 کتاب اساس از ولايت‌هاي کشور به مرکز رسيده و متباقي يک‌هزار و 355 کتاب ديگر نيز به زودي منتقل خواهند شد.

در حالي که احزاب و جريان‌هاي سياسي، فهرست نهايي راي‌دهنده‌گان را قبول ندارند و پيش از اين هزاران شناس‌نامه جعلي را که برچسب زده بود، افشا ساخته اند.

پس از اين مسأله، رييس جمهور غني فرمان داد، تا کميسيوني به رهبري دادستاني‌کل که اداره ثبت احوال نفوس نيز عضويت اين کميسيون را دارد، موضوع توزيع شناس‌نامه‌هاي جعلي را بررسي کند.

آقاي محتاط، با استناد به گزارش اولية اين کميسيون که از بررسي بخشي از اسناد فاش‌شدة احزاب تهيه شده است، گفت که شناس‌نامه‌هاي جعلي توسط ادارة ثبت احوال نفوس صادر نشده است.

او، از احزاب سياسي خواست که تمام اسناد و شناس‌نامه‌هاي جعلي را در اختيار کميسيون بررسي، قرار دهند تا از اين طريق روند شفافيت انتخابات فراهم شود.

رييس ثبت احوال نفوس افغانستان گفت که روند ثبت بانک اطلاعاتي کتاب‌هاي اساس که تا اکنون از ولايت‌ها به مرکز انتقال يافته، تکميل شده است و در آخر هفتة آينده به کميسيون انتخابات فرستاده خواهد شد.

هم‌چنان به گفته او، کار بررسي، تحليل و ارزيابي کتاب‌هاي اساس با “شدت و دقت” ادامه دارد و تا ختم همين هفته تکميل مي‌شود.

بر بنياد آمار ادارة ثبت احوال نفوس تا اکنون 500 جلد کتاب اساس مورد بررسي قرار گرفته است و 380 موردي که مظنون تشخيص گرديده، به کميسيون انتخابات اطلاع داده است، تا آن‌ها باطل کند.

با اين حال احزاب سياسي و شماري از آگاهان امور به اين باور اند که حکومت در تباني با اداره ثبت احوال نفوس و کميسيون انتخابات شناس‌نامه‌هاي جعلي را تهيه و به راي دهنده‌گان توزيع کرده اند و با توزيع اين شناس‌نامه‌ها در صدد مهنديسي سازي نتايج انتخابات پارلماني و هم‌چنان انتخابات رياست جمهوري آينده هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید