وزیر زراعت: نام قاچاقبران زعفران فاش میشود

وزر زراعت و مالداری با اشاره به قاچاق زعفران در یکشور میگو د که نامهای قاچاقبران را فاش خواهد کرد. ی نصر احمد درانی وزر زراعت که روز دوشنبه دوم مزان ییی در مجلس نما ندهگان صحبت میکرد گفت که سال گذشته ی 10.6 تن زعفران به ثبت رسده بود؛ اما بشتر از 15 تن یی زعفران به برون از کشور صادر شده است. ی اما رمضان بشر دوست عضو مجلس در ان نشست گفت: ی «وقتی وزارت در مورد قاچاقچان زعفران و همکاران ی ولاتی آنها، اسناد ارائه نمیکند ما چگونه همکاری کرده ی می توانم. باد واضح گفته شود که چه کسانی قاچاق ییمیکنند و از چه مقام و قدرتی برخوردار هستند؟ » وزر زراعت هم در پاسخ به سخنان آقای بشردوست گفت، ی نام قاچاقبران را که تاهنوز هچ کسی فاش نکرده، پدا یی میکند و در ان زمنه اسناد لازم را با مجلس نما ندهگان یییشرک میسازد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید