شماری ازبازرگانان پس ازگرفتن ویزای تجارتی دوباره به کشوربرنمی گردند

ک عضو شورای عالی اقتصاد با ابراز نگرانی از وضعت ییفعلی اقتصادی کشور میگود که شماری از تاجران یافغانستان پس از گرفتن وزای تجارتی به خارج کشور یرفته و دگر علاقهای به بازگشت ندارند. ی جلالالدن سعد، عضو شورای عالی اقتصاد کشور یی روز دوشنبه )2 مزان( در حاشه چهارمن گفتمان ملی یییسکتور خصوصی و عامه به خبرنگاران گفت:« تجاران ما زمانی که به منظور رونق تجارت خوش به خارج یمیروند دگر به کشور برگشت نمیکنند.» یآقای سعد بان داشت که مشکلاتی فرا راه توسعه ییاقتصادی کشور وجود دارد، اما کی از ان مشکلات ییفرار تاجران از کشور میباشد.

او، تصرح کرد:« در ان اواخر 15 تن از بازرگانان ما ییوقتی وزه تجارتی امرکا را به دست آوردهاند، باز در ییامرکا درخواست پناهندهگی دادهاند و علاقهای ندارند یکه دوباره به کشور باز گردند.» ان عضو شورای عالی اقتصاد تاکد کرد: «حکومت ییوحدت ملی مصمم است تا از سکتور خصوصی در کشور حمات جدی کند و حکومت بارها به بازرگانان ی افغانستان پشنهاد کرده که ب اند درخواست زمن برای ییییحکومت بدهند تا به آنها زمن توزع شود ولی تجاران ییما علاقهای ندارند .»

آقای سعد با بان ان که مشکلات بازرگانان باد در یییی سطوح مختلف تقسم بندی شود گفت، سکتورخصوصی یو حکومت هر کدام مکلف اند کار خود را در ان زمنه ییانجام دهند.به گفته او، بازرگانان باد با سرما هگذاری در کشور و یی بالا بردن ک فت محصولات تولدیشان تلاش کنند در یییداخل و خارج کشور برای کالاهایشان بازار مناسب پدا ی کنند و حکومت نز در قسمت زربنا و پالسی حمات ییییاز تاجران دست به کار شود.اتاق تجارت و صناع افغانستان تاکنون در ان باره ییچزی نگفته است.یاما اتاق تجارت و صناع افغانستان در گذشته همواره یناامنی و عدم حمات لازم و قاطع دولت از محصولات یداخلی را بزرگترن چالش فراراه بازرگانان ملی خوانده یاست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید