تلفات زلزله و سونامی در اندونیزیا از مرز ۸۳۰ تن گذشت

تلفـات ناشـی از زلزلـه و سـونامی در اندونیزیا بـه رسـید و بـه گفتـۀ مقام هـای آن کشـور بـا ادامـۀ تلاش های نجـات در محلاتـی کـه ارتباطـات مواصلاتـی و مخابراتـی آن قطـع اسـت، بیـم آن مـی رود که آمـار تلفات درشـت تر از این باشـد. ریکتـر کـه شـام جمعه دو شـهر ۷.۵ایـن زلزلـه بـا شـدت مرکـزی اندونیزیا را در جزیرۀ سولاویسـی تکان داد، سـبب ایجـاد سـونامی بـزرگ در بحـر بـا امواجی به ارتفاع شـش  کیلومتـر در سـاعت شـد، کـه بـه گفتۀ ۸۰۰متـر و سـرعت  کیلومتری شـد.۳۰۰ مقام هـا سـبب تخریبات تـا مسـافت بـه گفتـۀ مقام هـای اندونیزیایـی، باوجـود آن کـه عملیـات جسـتجو و نجـات قربانیـان ادامـه دارد، میزان بلنـد ویرانی هـا بـه شـمول قطـع شـدن ارتباطـات مواصلاتـی، ایـن عملیـات را در بعضـی از سـاحات بـا کندی روبرو سـاخته است. بـه گفتـه ادارۀ رسـیده گی بـه حـوادث طبیعـی اندونیزیـا، بیشـترین آسـیب ناشـی از این سونامی را شـهر «پلو» متقبل  نفر کشـته شـده و ۴۰۰شـده و تنها در همین شـهر، بیش از از سرنوشـت صـد ها نفر دیگر که در جشـنوارۀ موسـوم به پالـو اشـتراک کـرده بودند، هیچ خبری در دسـت نیسـت.

سـاحات آسـیب دیـدۀ دیگـر در جزیـرۀ «سولاویسـی»، شـهرهای «دونگله» و «مموجو» می باشـد. رقـم دقیق تلفات در ایـن دو سـاحه بـه دلیل قطع شـدن ارتباطـات تلیفونی و تخریـب جـاده ها که مانع ورود امدادرسـانان شـده اسـت، معلوم نیسـت. امـا به گفتـۀ ادارۀ رسـیده گی به حـوادث طبیعـی اندونیزیا، در شـهر «پلـو» که بیشـترین آسـیب را دیده اسـت، باوجود آن کـه خـط پـرواز میـدان هوایـی ایـن شـهر آسـیب دیـده اسـت، امـا هواپیماهـای امـداد رسـان می تواننـد در آن نشسـت کنند. دفتـر سـخن گوی سـازمان ملـل متحـد گفتـه اسـت، بـا مقام هـای اندونیزیایـی در تمـاس بـوده و بـرای هرنـوع همـکاری لازم آمـاده می باشـد. اندونیزیـا در گذشـته نیـز زلزله و سـونامی هـای مرگ باری ، زلزلۀ شـدید ۲۰۰۴را پشـت سـر گذاشـته اسـت. در سـال و سـونامی ناشـی از آن در اقیانوس هند سـبب کشـته شدن  هـزار ۱۲۰ کشـور شـد کـه بیـش از ۱۳ هـزار نفـر در ۲۲۶ کشـته تنهـا در اندونیزیا برجاگذاشـت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید