رييس جمهور حق مي‎گويد يا سران ايتلاف

احمد سعیدی
پيش از چاشت ديروز سه شنبه 20 سرطان 1396 رييس جمهور اشرف غني در يک نشست خبري در حضور رسانهها در ارگ رياست جمهوري ظاهر شد و در مورد مسايل مختلف به خبرنگاران پاسخ گفت.
اخيراً جناب آقاي محمد محقق، معاون دوم رييس اجرايي گفته است که رييس جمهوري افغانستان در جريان جلساتي که برگزار ميشود چيغ ميزند و به سخنان کسي گوش نميدهد. اما آقاي غني در همين رابطه با انتقاد شديد به خبرنگاران گفت که اميد است پس بيايند که کي چيغ ميزند.
شما قضاوت کنيد کي دسپلين ندارد و آيا دسپلين دولتي اين است که اعضاي شوراي امنيت ملي افغانستان به رسانهها برآيند و صحبت کنند.
آقاي اشرف غني گفت، اگر من چيغ ميزدم بايد تا به حال هر حرکت مدني را توهين ميکردم، فکر ميکنم کناية آقاي غني به آقاي محقق بر مي گردد به صحبت هاي که زماني جناب آقاي محقق با حضور داشت رييس جمهور در ارگ رياست جمهوري عليه حرکت مدني جنبش روشنايي گفته بود در ضمن آنچه را که آقاي غني در مورد اعضاي پارلمان ميخواست بگويد تنها به يک جمله اکتفا نموده گفت، ضرورت بحث ما با پشتيباني اعضاي شوراي ملي اين است که يک کود اخلاقي وجود داشته باشد و بس. همچنان در مورد اينکه وزير امور خارجه از استعفاي رييس جمهور سخن به ميان آورده، محمد اشرف غني گفت: «در قانون اساسي به من صلاحيت داده شده، وزيران را عزل کنم و هر باري که آدم پيشنهاد عملي نداشته باشد، اين را به يک وضعيت شخصي بدل نکند.»
آقاي غني در پاسخ به پرسشي در مورد چگونهگي گفتگوهايش با استاد عطا محمد نور والي بلخ گفت که استاد عطا سياستمدار مطرح افغانستان است و اميد است به حيث يک سياستمدار مطرح، مسؤولانه رفتار کند.
يکي از خبرنگاران از آقاي غني پرسيد. با آن که جنرال عبدالرشيد دوستم هنوز از اتهام اذيت جنسي احمدايشچي برائت حاصل نکرده، طي سفري به کشور ترکيه رفته است. در جواب محمد اشرف غني به خبرنگاران گفت که در بخش معاون اول مسأله، عدلي و قضايي است و ادعا بين دو شخص وجود دارد.
او گفت که آقاي دوستم به اجازة لوي سارنوال افغانستان سفر کرده، چون قانون افغانستان واضح است و کسي که مورد شک قرار ميگيرد، اما مريضي اساسي داشته باشد ميتواند برود و او به حکم لوي سارنوال سفر کرده است. به باور من، نه تنها آقاي اشرف غني، بلکه همه شخصيت هاي مطرح بايد بدانند و باور داشته باشند که کشور عزيز ما افغانستان لحظات حساسي را مي گذراند. امروز بيش از هميشه وحدت کلمه و وحدت عمل همة ما مهمترين شرط غلبه ما بر دشمنان سوگند خوردة مردم افغانستان است، دست در دست يکديگر بدهيم و با هر عقيده و مسلکي که داريم تحت لواي وحدت همدلي بخاطر نجات کشور از بُن بست سياسي قاطعانه اين توطيههاي کثيف و ددمنشانه دشمنان مردم افغانستان را چه در لباس داعش و چه در لباس ديگري، در نطفه خفه کنيم. به عقيدة من، همه مردم افغانستان همدوش و همراه با يکديگر، نيروهاي مدافع ارزشهاي ملي و انساني باشند. بايد تمام هوشياري خود را به کار گيرند. حرکات شبکه مزدوران پاکستان و کشورهاي ديگر را دقيقاً زير نظر بگيرند، بهتر است رهبران حکومت وحدت ملي با يک تفاهم ملي گام بردارند، جاه طلبيها، خود کامهگيها، دست زدن به اقدامات خودسرانه خلاف ارزشهاي ملي اگر از طرف رييس جمهور باشد يا از طرف ديگري، تشنج را دامن خواهد زد اميدوارم هم جناب رييس جمهور و هم دوستان ديگر از جملات و کلمات ناسنجيده و تشنج زا پرهيز کنند.
ما به تفاهم ضرورت داريم نه به تقابل
جناب رييس جمهور بايد بداند در حال حاضر حفظ آرامش و جلوگيري از تشنج، مهمترين وظايفي است که بايد در قدم اول علمبردارش رييس جمهور و بعد مسؤولان ديگر باشد. بعضي از نزديکان و يا مشاوريني که در گِرد و کنار رييس جمهور يا رييس اجراييه چنبر زده اند به خصوص توطيه گران عناصر گروهها وسازمانهايي که تاکنون راه کج رفتهاند چه طالب چه غالب، يکبار ديگر باز همه را به سوي همدلي و يک جهتي فرا خوانيم. چه چيز تأسف بارتر از اين که با استفاده از سياست غلط رهبران حکومت وحدت ملي، مزدوران کشورهاي بيگانه فرصت يافتهاند مردم را در تشخيص عاملان اصلي همه جناياتي که در کشور رخ ميدهد، به اشتباه بيندازند. ترديدي وجود ندارد که هم آقاي غني و هم همکاران نزديک با وي به شمول دوستاني که تازه ايتلافي را تشکيل دادهاند به خوبي ميدانند که اختلاف در طرز و شيوه حکومتداري در تحليل اوضاع سياسي و پيگيري اهداف متفاوت در تمام کشورها، چه دموکراتيک باشند يا نباشند، امر اجتناب ناپذير و بسيار طبيعي است. چيزي که غير طبيعي است، اين است که کسي به ديگري رفتارها يا کارهايي را نسبت دهد که ناشي از توهم است و دور از حقيقت باشد و براي اثبات آن هيچ مدرک مؤثق و يا هيچ شاهد عيني وجود نداشته باشد، چه جناب رييس جمهور چه اپوزيسيون غيرمسلح، بدون اطلاع، حرف زدن و زشتتر نمايي رقباي سياسي و سازماني فقط بداخلاقي و يا حق کُشي نيست. اين کار نشانة عقب ماندهگي فرهنگي هم هست. اين کار سد راه آزادي است. من شخصاً شواهدي در دست ندارم که کسي را متهم کنم به خاطر تصفية حساب سياسي داري عالمانه، عامدانه و ظالمانه، شک و شبهه پراگني ميکند، به کمک تجربه زندهگي و با شناختي که تا همين جا از منش بعضي از رهبران به شمول آقاي رييس جمهور دارند و يک روز قهر مينمايند و روز ديگري در پهلوي يکديگر به خاطر منافع مشخص گام بر مي‎دارند. تا هنوز ايتلافي که در ترکيه صورت گرفته از سه نفر جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رييس جمهور، جناب محمدمحقق معاون دوم رييس اجراييه و استاد عطا محمد نور والي بلخ از ديگر تنظيم و يا شخصيتهاي مستقل ديگري که شامل اين ايتلاف باشد، ذکري به ميان نيامده، فراموش نشود.
اين سه مرد قدرتمند شمال در زمان حاکميت 14ساله آقاي حامد کرزي پايگاه وسيع مردمي براي خود ايجاد کرده و تبديل به پايههاي حکومت گرديدهاند و در چندين انتخابات رياست جمهوري گذشته به عنوان تعيين کنندهگان رهبران آيندة سياسي دولت افغانستان نقش مؤثري بازي کرده اند.
آقايان عطا محمد نور، جنرال دوستم و محمدمحقق در اين مدت بارها ايتلاف و اتحاد کردهاند و اختلاف نيز با هم داشتهاند. زماني در آخرين ايتلاف در کنار آقاي احمد ضيا مسعود در قالب “ايتلاف انتخاباتي” ظاهر شدند؛ ايتلافي که در انتخابات رياست جمهوري 2014 از هم پاشيد و هر يک به راه جداگانهاي رفتند.
اما آن ايتلاف هاي ناپايدار در دوران کسي رقم ميخورد که به شکست ايتلافها و بازي بزرگ شهرت دارد؛ آقاي کرزي رييس جمهور قبلي افغانستان. يکي از موفقترين بازيگران سياسي افغانستان پنداشته ميشود که در دوران او هيچگاهي به لحاظ دروني دولتش با بحران سياسي ناشي از مخالفتها و ايتلافهاي بزرگ سياستمداران رقيبش مواجه نشده بود. اما آقاي اشرف غني متأسفانه اين هنر را ندارد، در روزها و ماههاي اول حکومت وحدت ملي جنرال عبدالرشيد دوستم و آقاي محقق هيچ نوع مخالفتي با آقاي رييس جمهور اشرف غني نداشتهاند، اما از چندي به اين سو اختلافات تعدادي از سياسيون و مهرههاي قدرت با آقاي اشرف غني بر سر نوع مديريت قدرت، بالا گرفته. شيوة مديريت آقاي غني در زمان وزارت مالية شان و رياست دانشگاه کابل نيز حاشيههاي فراوان تر از متن داشت. همين امر، در زمان رياست جمهوري او بيشتر بر سر زبانها افتاد و اکنون کار تا جايي رسيده که مديران ارشد قدرت سياسي افغانستان به عنوان شرکاي رييس جمهور در مقابل او قد علم کرده و از آنچه که انحصارگرايي و خود کامهگي او مينامند، به ستوه آمدهاند. در ظاهر اين سه مقام ارشد حکومت وحدت ملي از نفوذ داعش در شمال افغانستان ابراز نگراني کرده و گفتهاند که بايد روند سرکوب اين نيروهاي به تعبير آنها “خون آشام” در سرتاسر کشور سرعت يابد و پيش از آن که دامنة نفوذ آنان گسترده شود، در نطفه خنثا شوند. اما به باور نويسنده بحث هاي اين رهبران فراتر از مشکلات امنيتي در کابل و شمال افغانستان بوده است. سه رهبر هريک از نداشتن صلاحيت در حکومت وحدت ملي شاکي اند و مي گويند سهم آنچناني که بايد، در حکومت ندارند. قبلاً عطا محمد نور در مذاکراتي با ارگ رياست جمهوري خواستار گرفتن سهم بيشتر براي حزب جمعيت اسلامي افغانستان شده و جنرال دوستم نيز بارها از نداشتن صلاحيت سخن زده بود. در اين ميان اما محمد محقق به تازهگي سکوتش را شکسته و از نزديک شدن حکومت وحدت ملي به مرز فروپاشي سخن ميزند.
با توجه به آنچه گفته شد حکومت اشرف غني در کنار مخالفتهاي پيشين از طرف گروههاي خارج از حکومت وحدت ملي، با رويارويي طيف بزرگ قدرتمند ديگر در درون حکومت مواجه شده است. پيش از اين جنبش روشنايي در برابر آنچه که تبعيض مينامند شکل گرفته و چالش بزرگ اشرف غني در داخل و خارج از افغانستان بوده است. نيروهاي ديگر نظير شوراي حراست و ثبات، جبهه نوين که مردان قدرتمند افغان آن را ايجاد و اداره ميکنند نيز در کنار شماري ديگر از جبهات سياسي در مخالفت با آقاي غني و تيم او در حکومت وحدت ملي قرار داشتهاند. اين وضعيت همزمان با شورشگري روز افزون در سراسر افغانستان شکل گرفته که در آن حدود بيست گروه تروريستي دخيل ميباشند.
با توجه به وخامت اوضاع امنيتي و نارضايتيهاي شکل گرفته ناشي از اين وضعيت در درون شهروندان افغان، که برآيند آن در تازهترين مورد، جنبش رستاخيز تغيير ميباشد، اکنون به نظر ميرسد در کنار بحران ناامني، وضعيت وخيمتري که حکايت از شکنندهگي گسترده در کابل دارد، شکل گرفته است. درحالي که نارضايتيهاي گسترده از مديريت سياسي آقاي اشرف غني تا سرحد قدرتمندترين پايههاي اين حکومت پيش رفته، اين در حاليست که آقاي رييس جمهور اشرف غني، ارگ رياست جمهوري را مکان مردم سالاري و خانه مشترک مردم خوانده و ميگويد ارگ جاي استبداد نيست.
آقاي غني در ديدار با شماري از استادان دانشگاه و دانشجويان گفته است “افغانستان به تقسيم آباد نميشود، بلکه به وحدت ساخته ميشود؛ زيرا اين کشور واحد و خانه مشترک همه افغانها است و عزت ما در اتحاد و مساوات هر افغان است.”
رييس جمهوري افغانستان در اين ديدار تأکيد کرده که “از بحران بيرون ميشويم و اين افغانها هستند که به همت خود، درد را به فرصت بدل کردند.» اميداوارم چنين شود نه طور ديگري .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید