طرح حکمتيار از سوي ارگ و رياست اجراييه رد گرديد

گلبدين حکمتيار طرح تازه اي را به رياست جمهوري ارايه نمود، که در اين طرح آقاي حکمتيار از حکومت خواسته بود تا يک شوراي احزاب ايجاد گردد و در رأس رهبري و مديريت آن خود حکمتيار قرار داشته باشد.
در اين طرح آمده است که در نخستين جلسة اين شورا تمام احزابي که در ذهن و مزاج آقاي حکمتيار برابر اند از سوي وي دعوت گردند و احزابي که نقش ملي و حتا سياسي در سطح بين المللي دارند و تأثير گذار در شرايط کنوني هم هستند ايشان نخواهند و دور از اين شورا گردانده شده منتفي شوند. همچنان آقاي حکمتيار فهرست احزابي را تهيه کند که در نقش محوري وي لطمه اي وارد نگردد، هر حزبي که تأييد ايشان باشد آن حزب است و ديگر احزاب نه. آقاي حکمتيار مي خواست ارگ را ممنون تجمعات و برنامه هاي سياسي خود سازد.
اما اين طرح با مقاومت و جواب رد رياست جمهوري و رياست اجراييه قرار گرفت و در نتيجه به طور مطلق دروازه ارگ و رياست اجراييه بر روي اقاي حکمتيار بسته گرديد و فکر نمي شود ديگر اجازه ورود به جلسات رسمي علني نيز برايش داده شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید