يوناما: افغانستان به تعهداتش در برابر جامعه جهاني عمل نکرده است

يوناما بر اين باور است که دولت وحدت ملي افغانستان بر خلاف اظهاراتش مبني بر انجام تعهداتش نتوانسته است به تعهداتش به جامعه جهاني عمل کند.
دولت افغانستان مي‌گويد، به همه تعهداتش در برابر جامعه جهاني عمل کرده و اصلاحات کافي را در دولت‌داري به وجود آورده است، اما يوناما بر اين باور است که تعهدات دولت افغانستان بيشتر شعاري بوده و در عمل اصلاحات قابل قبول نيست.
دولت افغانستان و نماينده‌گان کشورهاي کمک کننده، نشست مشترک نظارت و انسجام را برگزار کردند هدف اين نشست بررسي تعهدات دولت افغانستان و کمک کننده‌گان جهاني است.
مبارزه با فساد اداري يکي از تعهدات اصلي دولت افغانستان است و ادامه کمک‌هاي جهاني به اين کشور وابسته به مبارزه با فساد اداري است، نماينده‌گان کشورهاي کمک‌کننده بر اين باور هستند که افغانستان به تعهداتش عمل نکرده است.
دولت افغانستان به اين باور است که مرکز حقوقي و قضايي مبارزه با فساد اداري، اداره تازه تأسيس جرايم سنگين، سارنوالي به شدت براي مبارزه با فساد فعاليت مي‌کنند.
جامعه جهاني سال گذشته در نشست بروکسل تعهد کرد که به کمک‌هاي مالي‌اش با افغانستان ادامه دهد در اين نشست دوطرف 24 تعهد را به همديگر سپردند دولت افغانستان مکلف شد تا به 15 تعهدش عمل و در مقابل جامعه جهاني 9 تعهد به افغانستان سپرد.
يکي از اين تعهدات اصلي دولت افغانستان اصلاحات بود، اما وزير ماليه افغانستان پذيرفت که افغانستان در عملي کردن بخش‌هايي از تعهدات ناکام مانده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید