شوراي علماي شيعه طرح تأمين امنيت مراسم و اماکن مذهبي را به رياست جمهوري سپرد

شوراي علماي شيعه افغانستان طرح تأمين امنيت مراسم و اماکن مذهبي را تدوين و آن را به سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري کشور سپرده‌ است.
دفتر مطبوعاتي معاونيت دوم رياست جمهوري با نشرخبرنامه اي گفته است که اعضاي کميته تنظيم امور ديني و امنيتى شوراي علماي شيعه براي تأمين امنيت مراسم‌ مذهبي روزگذشته با معاون دوم رييس جمهور ديدار و گفتگو کردند.
اعضاي اين کميته از همکاري متقابل حکومت و نيروهاي امنيتي کشور در راستاي تأمين امنيت شهروندان و اماکن مذهبي سپاسگزاري کرده و تأکيد نمودند که براي تأمين امنيت مراسم و اماکن مذهبي با نيروهاي امنيتي همکاري فعال و مؤثر خواهند داشت.
اعضاي اين کميته اظهار داشتند: به همين منظور، يک طرح مدون را به ارگان هاي امنيتي ارايه کرده است كه به شما نيز تقديم مي گردد تا براي تطبيق و اجرايى شدن آن هدايت لازم را بدهيد.
در اين ديدار، معاون رييس جمهور حفظ و تامين امنيت شهروندان و اماکن مذهبي را از وظايف اصلي حکومت و نيروهاي امنيتي عنوان کرده و افزود که همکاري متقابل نهادهاي مردمي و ارگان‌هاي امنيتي در تأمين امنيت اماکن مذهبي يک ضرورت اساسي است که بايد طبق يک همآهنگي مشخص صورت بگيرد.
استاد دانش طرح ارايه شده از جانب اين کميته را نيز يک طرح مفيد و مؤثر خوانده و افزود که از طريق ارگان‌هاي ذي ربط مراحل تطبيق آن را پيگيري خواهد
کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید