معرفي کتاب: « نام افغانستان ازديدگاه پژوهش گران »

 

درست درهمين چند روز اخير کتاب تحت عنوان  «نام افغانستان ازديدگاه پژوهش گران» دست به دست مي‌شود، اگر به گونه فشرده اين کتاب را معرفي کنيم آن گاه مي‌توانيم به آساني مطالب مندرج دراين کتاب را به زودي بدانيم !

درشناس‌نامه اين اثرعلمي اين گونه تصريح شده است :

نام افغانستان ازديدگاه پژوهش گران

پژوهشي از: زکريا اصولي

نوبت چاپ : ماه عقرب 1397

محل چاپ : کابل – افغانستان

شابک : 2-0143-1-9939-978

هرچند تعداد چاپ اين اثر خيلي محدود يعني درحد 500 نسخه است، اما ازآن جايي که درفضاي مجازي به شکل PDF قابل دسترس است همه‌گان مي‌توانند درهرگوشه ازدنيا که باشند، ازاين پژوهش علمي  استفاده ببرند، بخوانند وبدانند.

اين کتاب داراي دوبخش عمده است بخش نخست معرفي کتاب وبخش دوم به گونه متفاوت نگاشته شده اين که شماره هاي مسلسل ازيک الي شصت وپنجم که درابتدا نام نويسنده بعد اثروي و درپاورقي صفحه، سال نشروانتشارات آثار درج شده وديده مي‌شود که حقوق معنوي به گونه لازم رعايت شده است.

دريک نيمه نگاهي مي‌توانيم سه مورد ازتوضيحات مندرج دراين کتاب را که درمورد نام افغانستان است برشماريم.

درصفحه پنجاه اين کتاب آمده است:

دردهه چهارم قرن 19 براي نخستين بار نام افغانستان به عوض نام خراسان ازطرف شاه شجاع مخلوع درجواب نامه اکلند انگليسي وايسراي هندوستان پس ازعقد معاهده سه جانبه لاهور بين دولت هند بريتانوي رنجيت سنگهـ پادشاه پنجاب وشاه شجاع ذکر شده است وشاه شجاع درکتاب «واقعات» به جاي نام افغانستان نام اصلي تاريخي عمومي خراسان را تذکر داده است.

به همين گونه درصفحه پنجاه وچهارم اين کتاب آمده است

افغانستان آن گونه که امروز شناخته شده است، کشوري مرکب ازگروه‌هاي مختلف قومي است که تنها يکي ازآن‌ها، افغان‌ها (پشتون‌ها) هستند. استفاده ازنام افغانستان به عنوان نام کل کشوردرقدم اول به نوعي انحصار قدرت. تحميل هويت افغان‌ها برغيرافغان‌ها وانکارموجوديت ديگر ساکنان اين سرزمين اشاره دارد.

به همين دليل اين نام را ديگر گروه‌هاي قومي کشور هيچ گاه نپذيرفته اند. واقعيتي که درخارج کمتر انعکاس يافته است، اما درداخل افغانستان امري مسلم است.

به ادامه درصفحه نود وسوم اين کتاب آمده است:

افغانستان به عنوان يک کلمه واسم مکان، پيشينه تاريخي داشته ودرگذشته براي گسترش پشتون نشين وابسته به مضافات استان پشاور (بيش تر مناطقي که اکنون درايالت پشتونخوا پاکستان اند) شماري ازمناطق پشتون نشين کشور درحدود کوه‌هاي سليمان اطلاق مي‌گرديده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید