اولين لولۀ گاز صادراتی ترکمنستان به افغانستان به زودی تکميل مي شود

نمايندة ويژه رييس‌جمهور اشرف غني در امور کشورهاي آسياي ميانه  مي گويد که اولين لولة گاز صادراتي ترکمنستان به افغانستان در آينده نزديک تکميل شده و به بندر تورغندي خواهد رسيد.

شاکر کارگر، نمايندة ويژه رييس‌جمهور در امور کشورهاي آسياي ميانه گفت: با احداث اين لوله، وارد کننده گان گاز مايع از ترکمنستان با صرفه جويي هزينه‌هاي انتقال گاز از ترکمنستان تا مرزهاي کشور، گاز مورد نيازشان   را ازاين لوله ها بدست خواهند آورد.

کارگر گفت، با ساخت اين پايپ لاين، بازرگانان قادرخواهند بود که ازمرزهاي افغانستان گاز بخرند نه ازبازارهاي ترکمنستان واين پايپ لاين تا رسيدن لوله گازترکمنستان درچارچوب پروژه تاپي بربهاي تمام شدن گازوارداتي ازترکمنستان بسيار اثرگذار خواهند بود.

در اين حال آذرخش حافظي  رييس اتحاديه وارد کننده گان مواد نفتي  گفته است: اين لوله گازبراي جلوگيري ازنوسان بهاي گازمايع درزمستان وديگر فصل هاي سال بسيار مهم خواهند بود وازسويي هم حکومت مي تواند که ازروند خريد وفروش گازمايع ترکمنستان ورسيدن آن به بازارها باخبرباشد.

به گفته نمايندة ويژه رييس‌جمهور اشرف غني افغانستان سالانه درحدود بيست و پنج ميليارد مترمکعب گاز از اين خط لوله خريداري خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید