پاليسي هاي مبارزه با فساد تطبيق نمي شود

اختلافات سياسي، تقسيم قدرت در حکومت و ناامني، عوامل اصلي کندي در مبارزه با فساد اداري است.

غلام حسين فخري، رييس اداره مبارزه با فساد اداري در گفتگو با يک شبکة تلويزيوني در کابل گفت که جنگ و ناامني، ساختار دولتي که قدرت را تقسيم مي کند، اختلافات سياسي، ذوق و سليقه هاي متفاوت سياسي در کنار فقر و بيکاري و فرهنگ ضعيفي که داريم سبب شده است که در امر مبارزه با فساد اداري مشکلات وجود داشته باشد.

آقاي فخري افزود، متأسفانه قاطعيت رييس جمهور در جريان جلسات و ميان اسناد متعددي که امضا مي کند در بخش مبارزه با فساد مشخص است، اما در تطبيق عملي اين پاليسي ها در ادارات مبارزه با فساد و ساير ادارات مشکلات بسياري ديده مي شود.

گفته مي شود که موجوديت فساد در دستگاه حکومتي بيش از ناامني و اختلافات سياسي براي کشور مخرب بوده است و باورها بر اين است که محو فساد منوط به کمک کشورهاي جامعه جهاني است و از طرف ديگر بسياري از کشورها افزايش کمک هاي خود را مشروط به محو پديده فساد در کشور گفته اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید