راه‌بندان‌ها مشکلات جدي به شهروندان کابل رونما ساخته است

در حالي که  نهادهاي امنيتي و شهرداري کابل مصمم اند آن‌عده از جاده‌هاي شهر کابل را که توسط چک‌ها و ديوارهاي سمنتي مسدود شده است بازگشايي کنند، اما راه‌بندي هاي ديروز در ساحات مکروريان ها، چهارراهي صحت عامه، جاده فرودگاه کابل، ساحه وزيرمحمداکبرخان، چهارراهي زنبق وشهرنو کابل، مردم را به ستوه آورد و حتا شماري از مريضاني که به هدف رسيدن به شفاخانه ها دراين راه‌بندان گير مانده بودند، با مرگ دست و پنجه نرم مي کردند.

عبدالقدوس راننده که يک کودک بيمار را مي خواست به شفاخانه صحت طفل اندراگاندي انتقال دهد به خبرنگار آرمان ملي گفت، راه‌بندان‌هاي ايجاد شده از سوي نيروهاي امنيتي در برخي از جاده هاي شهر ايجاد شده و اين مشکلات زياد را براي شهروندان، به خصوص مريضاني که به شفاخانه ها انتقال مي‌يابند ايجاد نموده است.

اين شهروند کابل از پوليس ترافيک شکايت دارد که پوليس ترافيک به کار مسلکي خود آگاه نيستند و هيچ مقامي در اين اداره پوليس مسؤوليت هاي وظيفوي خويش را انجام داده نمي توانند.

وي با انتقاد از پوليس ترافيک افزود، ترافيک کابل زماني که يک جاده و يا يک مسير به خاطر تأمين امنيت و يا مشکل ديگر امنيتي مسدود مي گردد، با صدور اعلاميه ها و اطلاعيه ها، مردم را آگاه سازند تا کساني که از همان مسير عبور و مرور مي کنند، خود مسير خويش را تغيير دهند و باعث ا زدحام بيشتر
نگردند.

مديرعمومي ترافيک: به خاطر جلسه نمي‌توانم چيزي بگويم

اما جنرال سيد محبوب، مدير عمومي ترافيک ساعت پنج عصر به روزنامه آرمان ملي گفت که به خاطر اشتراک در يک جلسه نمي تواند به اين مشکل شهروندان پاسخ روشن ارايه کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید