تنها مذاکرات شفاف صلح مي آورد!

 

اکنون که روند گفت‌وگوهاي صلح به رهبري ايالات متحده امريکا آغاز يافته است، اين اميد ها تقويت يافته که سرانجام جنگ چهل ساله در افغانستان پايان يافتني است تا مردم دردمند اين کشور به يکي از بزرگ‌ترين آرزوهاي شان دسترسي پيدا کنند.

اين اميد زماني تقويت يافت که نماينده امريکا براي گفت‌وگوهاي رودر رو با طالبان چند دور مذاکرات را در زمينه برقراري صلح در افغانستان با نماينده گان طالبان در قطر انجام  داد.

به اين ترتيب يکي از مذاکراتي که گمان نمي‌رفت ميان امريکا و طالبان تحقق يابد، صورت گرفت تا اميد صلح در کشور ما را دست يافتني بسازد.

اما در اين راستا شماري در افغانستان مدعي شده اند که در انجام مذاکرات صلح ميان طالبان و امريکا  ابهاماتي وجود دارد که به نظر مي رسيد بايد روي آن مکث کرد و جوانب آن را بررسي کرد.

در حالي که بار اصلي جنگ افغانستان از لحاظ هزينه و ساز و برگ نظامي به دوش امريکا بار است، اين کشور خود را محق مي داند تا هر گونه که مي خواهد در باره صلح با طالبان گفت‌وگو کند. از اين منظر همه به امريکا اين حق را داده اند ولي از آن رو که جنگ در هفده سال گذشته عمدتاً از ميان افغان‌ها قرباني هاي فراوان گرفته است، آنگاه بايد به مردم افغانستان و از جمله حکومت افغانستان نيز اين حق را داد که نکته نظراتش را در مورد گفت‌وگوهاي صلح با امريکا در ميان بگذارد تا هنگام هرگونه بحث و گفت‌وگويي با نماينده‌گان طالبان مطرح گردد.

واقعيت اين است که گفت‌وگوهاي صلح براي برگردانيدن صلح در افغانستان ميان  امريکا و طالبان آغاز شده است و از اين سبب اين افغان ها هستند که بايد در روند توسعه اوضاع و هرگونه پيشرفتي در زمينه صلح مطمح نظر باشند و نظريات آن ها شامل اين روند باشد.

از اين منظر است که گفته مي شود در روند گفت‌وگوها ابهام وجود دارد؛ زيرا طوري که ديده مي شود هردو طرف گفت‌وگو کننده بي آن که دولت افغانستان از کنه مطالب آگاه باشد، اين روند را به پيش مي برند و اين خلا مي تواند چگونگي اين روند را با چالش هاي  عديده‌يي مواجه کند.

اولين مشکل در اين راستا عدم سهم گيري طيف عظيمي از مردم افغانستان که از حکومت کنوني حمايت مي کنند از نحوه تحقق صلح در کشور شان است و نمي دانند که اين روند تحت کدام شرايطي تحقق خواهد يافت و مردم در اين ميانه چه چيز هايي را از دست خواهند داد و يا چه چيزي را به دست خواهند آورد.

ما در حالي که از روند گفت‌وگوهاي صلح ميان طالبان و امريکا حمايت مي کنيم به اين باور هستيم که نظر و پيشنهادات مردم ما بايد در جريان هر گونه گفت‌وگويي با طالبان جداً رعايت شود تا صلح بتواند بر بنياد نکته نظرات همه طرف ها در اين کشور جنگ زده برقرار گردد. هر گونه عدم رعايت اين مسأله، سبب پامال شدن خواست هاي مردم ما و از دست رفتن دست آورد هاي هفده سال گذشته خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید