جارو جنجال های تخلیه یک خانه!

دیـروز باشـنده گان شـهر نـو کابـل شـاهد یـک درگیـری مسـلحانه میـان نیروهـای امنیتـی و محافظـان یـک خانـه کـه گفتـه شـد از وابسـته گان جنـرال رحیـم وردک وزیـر دفـاع سـابق اسـت، بودنـد. در ایـن درگیـری یـک پولیس شـهید و شـش تن دیگـر بـه شـمول یک خبرنـگار زخمی شـدند. محافظـان صاحـب خانـه کـه از وی بـه نـام تمیم وردک یـاد شـده اسـت بـا سـاح هـای سـبک و سـنگین مجهـز بودنـد و بـا همیـن سـاح هـا بـالای پولیـس شـلیک کردنـد. پولیـس گفـت کـه بـه حکـم دادگاه می خواسـت ایـن خانـه را تخلیـه کنـد، ولـی بـا مقاومـت صاحـب خانـه مقابـل شـد. دفتـر مطبوعاتـی جنـرال رحیـم وردک، دسـت داشـتن او را در ایـن حادثـه رد کرد، اما شـاهدان عینـی گفتنـد کـه خانـه متعلـق بـه رحیـم وردک است. رسـانه ها گـزارش دادند کـه در هنـگام درگیری  نگران شـدند ًباشـنده گان شـهر نـو کابل شـدیدا و فکـر مـی کردنـد کـه کـدام کودتـای صـورت گرفتـه اسـت و یـا هـراس افگنـان دسـت بـه حمـات بـزرگ زده انـد.

اگـر قـول شـاهدان عینـی و این کـه خانـه متعلق بـه جنـرال رحیـم وردک اسـت درسـت باشـد، ایـن یـک شـرم کان اسـت کـه چگونـه یـک مقامـی کـه وزارت دفـاع کشـور را سـال هـا رهبـری کـرد امـروز ماننـد یـک قلـدر و جنـگ سـالار عمـل مـی کنـد و بـرای تأمیـن منافـع شـخصی خـودش در برابـر نیروهـای امنیتی قرار مـی گیـرد و بـا شـلیک گلولـه خـون نیروهـای امنیتـی را مـی ریزانـد، در حالـی کـه در چندیـن نقطـه شـهر کابـل یعنـی مکروریان و شـیرپور نیز خانـه دارد و مشـکلی نـدارد.

پیـش از ایـن نیـز بـه رحیـم وردک اتهـام وارد گردیـده بـود کـه وی قراردادهـای وزارت دفـاع را در زمـان خـودش بـه فرزنـدش مـی داد و خانـواده او از ایـن قراردادهـا صاحـب میلیـون هـا دالـر شـدند. حـال پرسشـی وجـود دارد کـه تمیـم وردک نام، سـاح های سـبک و سـنگین را از کی به دسـت آورده و جـواز ایـن سـاح ها چگونـه و از کدام مرجـع به وی داده شـده اسـت. بـا توجـه بـه ایـن گفتـه هـا و حادثـه ناگـوار دیـروز، نهادهـای امنیتـی به سـاده گـی از پهلوی ایـن رخـداد خونیـن عبـور نکننـد و قضیـه را بررسـی جـدی کننـد؛ زیرا ممکـن اسـت حامیان خارجـی و داخلـی خانواده وردک نـام به رهبری حکومـت فشـار وارد نماینـد کـه بـالای قضیـه خـاک بیندازنـد و آن را عـادی و یـا یـک سـوء تفاهـم جلـوه بدهنـد. مـا منتظـر هسـتیم کـه نهادهـای عدلـی و قضایی در رابطـه بـه حادثـه خونیـن دیروز چـه اجراات مـی کننـد و آیـا مـی تواننـد واسـطه دار هـا را با خـاف رفتـاری هـای شـان مجـازات کننـد و یا خیر؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید