با رونق گرفتن راه لاجورد وضعیت اقتصادی مردم بهتر خواهد شد

قشلاقی

افغانستان کشور محاط به خشکه است که از این رهگذر مشکلات فراوانی را تا  حال کشیده است. این مشکلات از رهگذر تجارت با کشور های جهان است که باید راه درازی را پیمود تا کالاهای کشور به دیگر نقاط جهان ارسال گردد و یا هم نیازمندی های ما از بیرون از طریق بحر تورید گردد. خوشبختانه از چند سال به این سو تلاش هایی آغاز شده است تا تبادل کالا میان افغانستان و کشور های دور جهان از طریق خط تازه یی که صورت بگیرد که به نام راه لاجورد یاد شده است.
درگذشته ما مجبور بودیم برخی از اقلام و کالا های تولید شده در کشور مان را به اروپا از راه بحر بفرستیم که هم زمان گیر بود و هم هزینه بیشتری بر می داشت. مطالعاتی که به تازه گی صورت گرفت و همان برنامه راه لاجورد را در بر می گیرد، در نتیجه مذاکرات دوساله طرح شده است. این راه مال التجاره افغانستان را از طریق ترکمنستان به ترکیه و از آن راه به اروپا می رساند و این راه ذریعه لاری های ویژه امکان پذیر شده است. گزارش شده است که اولین محموله های کالا های افغانستان از طریق راه لاجورد تا دو روز دیگر وارد اروپا خواهد شد. این کار امیدواری هایی را به بار آورده است که دیگر کشور ما در بند راه های گران نخواهد بود. حالا لازم است که دولت در این راستا توجه بیشتری را مبذول بدارد. از این راه می توان به گونه دوامدار کالا های تولیدی در کشور مان را به اروپا صادر کرد. تداوم این امر از یک سو اجناس، کالا های تولید شده کشور ما به اروپائیان معرفی می گردد و از سوی دیگر سالانه مفاد فراوانی به کشور و بازرگانان کشور عاید می گردد.

همچنان ده ها راننده از این طریق صاحب کار سودمندی می شوند. این نکته را باید به گونه روشن بیان کنم که اجازه یافتن لاری های افغانستان برای انتقال کالا از کشور ما به اروپا، یک امتیاز است ولی باید راننده هایی برای این کار انتخاب گردند که دارای تضمین های معتبر باشند؛ زیرا  اگر راننده گان از این راه دست به کار تجارت مواد  مخدر نیز بزنند، آنگاه اعتبار و جایگاه کشورما در نزد کشور های دنیا آسیب خواهد دید و شاید این مسأله حتا سبب شود تا کشور هایی که در مسیر راه لاجورد قرار دارند، این امتیاز را از آنها بگیرند و اجازه ندهند که دیگر وسایط افغانستانی از این راه ها عبور کنند. این کار امید های مردم و کشور ما را به دست یابی به اروپا از طریق زمینی به یأس مبدل خواهد کرد. امیدوارم که در آینده ی نزدیک راه مشابهی کشور ما را به چین نیز وصل کند که سهولت های فراوانی را به بازرگانان افغانستان سبب می گردد. آرزو مندم که راه لاجورد رونق یابد و این کار سبب شود تا وضعیت اقتصادی مردم ما نیز پیشرفت یابد و  اجناس و کالا های افغانستان در کشورهای زیادی شناخته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید