حکومت اصلاح شود!

در شرايط و احوالي که با بدتر شدن اوضاع امنيتي در کشور اعتماد و همباوري در دم و دستگاه دولت بسيار آسيب ديده است، روند شکل گيري ايتلاف ها و ايجاد نهاد ها و سازمان هاي سياسي نيز بيشتر شده است.
در چند هفته اخير «ايتلاف نجات افغانستان» که از يکجا شدن احزاب جمعيت اسلامي افغانستان، حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان و حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان ساخته شده است و جريان موسوم به «محور مردم افغانستان» يکي پي ديگري عرض اندام کرده اند.
اين جريان ها و ايتلاف ها که بر بنياد مفاد قانون اساسي کشور شکل گرفته اند نشانة آن است که هر چند حکومت به سمت و سوي درستي روان نيست، اما نمي تواند جلو دموکراسي نوپا در افغانستان را بگيرد.
احزاب و جريان هاي سياسي در هر کشوري بر بنياد اهداف مشخصي ايجاد مي گردند و تعدد و کثرت گرايي را نشان مي دهد و براي روشن شدن ذهنيت و شعور اجتماعي، سياسي آنان بسيار مؤثر و کارساز مي باشد.
ما باور داريم که نهاد هاي تازه ايجاد شده نيز براي امروز افغانستان که حکومت در آن به گونة حيران کننده اي راه نادرستي را در پيش گرفته است و اقدام به سرکوب جنبش هاي مردمي و اعتراضات دادخواهانه آنان زده است، بسيار مؤثر مي باشد.
اين نهاد ها به عنوان عامل بازدارنده بايد راه را بر خودکامه گي هاي حکومت ببندد و به زعامت آن و به حلقة که دور و بر رييس جمهور عرض اندام کرده اند و شريک اشتباهات رييس جمهور اند بفهماند که راه دموکراسي و مردم سالاري از جاده هاي خودکامه گي و شليک گلوله به سينة جوانان معترض نمي گذرد.
ما باور داريم که حاکميت خود کامه کنوني، بي حضور يافتن جريان هاي معترض و بازدارنده، ديکتاتوري و خود محوري را در کشور برجسته مي سازد و ما را از نظام دلخواه مردم به دور مي دارد.
ما باور داريم که اکنون همه نهاد ها و احزاب سياسي خورد و بزرگ در کشور بايد متحد شوند و سعي کنند تا جلو يکه تازي هاي نظام را بگيرند و نگذارند که اشتباهات حلقة خاص در ارگ، نظام را بر لبه پرتگاهي بکشاند که انجام آن تباهي و بربادي مردم افغانستان استيلاي رژيم طاغوتي طالبان، داعش مي باشد.
ما باور داريم که جريان ها و احزاب سياسي در کشور بايد با اتحاد و بسيج شان از سقوط دموکراسي در کشور مانع شوند.
ما باور داريم که ساختار نظام کنوني که بربنياد دموکراسي و مردم سالاري استوار بوده است، به سمتي در حرکت است که مي تواند انقطاب و تفرقه را در ميان مردم ما بيشتر از پيش کند و اين کار مي تواند خطر جنگ هاي قومي و سمتي را در افغانستان بيشتر سازد.
مردم ما بايد از هر قوم و تباري که هستند متحد شوند و سعي کنند تا دولت دست از ادامة خودکامه گي و تک روي خود داري کند.
ما بايد دولت را وادار کنيم تا با اجراي اصلاحات و عملي کردن توافقات حکومت وحدت ملي و سهيم ساختن عادلانه اقوام مردم ما در ساختار نظام و رعايت عدالت در اين راستا، مانع بروز بي ثباتي و بد امني بيشتر در کشور گردد.
آينده کشور به اقداماتي مربوط مي شود که امروز برداشته مي شود و چه بهتر که اين اقدامات بربنياد منافع همه مردم و کشور عزيز ما صورت بگيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید