استاد محمد عبدالعزيز مهجور، بيدل شناس افغانستان وفات کرد

محمدعبدالعزيز مهجور، شاعر و بيدلشناس افغانستاني صبح ديروز به علت بيماري اي که داشت به سن 72 ساله‎گي در دهلي هند به رحمت حق پيوست .
استاد مهجور در سال 1324 خورشيدي در شهر کندهار افغانستان ديده به جهان گشود، در کودکي به زادگاه اصلياش کابل آمد و دوره ابتدايي وليسه را در مکتبهاي عاشقان و عارفان و اماني فراگرفت.
او در دور عالي مکتب راه پدرش استاد محمدعبدالحميد اسير «قنديآغا» را در پيش گرفت، به بيدلشناسي رو آورد و به مطالعة کتابهايي که از پدرش در اين باره به جا مانده بود پرداخت و در هر جا در بارة هنر بيدل سخن ميگفت.
استاد مهجور، پس از فراغت از مکتب به دانشکدة اقتصاد دانشگاه کابل راه يافت و پس از آن در سمتهاي گونهگون در داخل و بيرون از کشور کار کرد. اين بيدلشناس در 3 دهة اخير عمرش مقالههاي ادبي مينوشت و شعرهاي عرفاني ميسرود که در مجلهها، روزنامهها و جريدههاي گونهگون منتشر ميشد.
استاد محمدعبدالعزيز مهجور، در سال 1381 خورشيدي در نشست جهاني در بارة ابوالمعاني عبدالقادر بيدل، به دانشگاه اسلاميه مليه در شهر دهلي هند دعوت شد و در اين نشست دکتوراي افتخاري بيدل شناسي برايش تفويض شد.
جسد استاد مهجور، ديروز از دهلي به کابل منتقل شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید