جريان سياسي جديد زير نام “محور مردم افغانستان” اعلام موجوديت کرد

جريان جديد زير نام ” محور مردم افغانستان” با حضور شماري از مقامهاي پيشين حکومت در رهبرياش، به عنوان اپوزيسيون جديد اعلام موجوديت کرد.
رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملي رييس جمهور پيشين و همچنان وزير پيشين امور خارجة افغانستان، رحمتالله نبيل رييس پيشين عمومي امنيت ملي افغانستان و داوود علي نجفي، شهردار پيشين کابل و شمار ديگر از مقامهاي پيشين حکومتي و غير حکومتي عضويت رهبري اين حرکت را دارند.
رحمت الله نبيل، رييس پيشين امنيت ملي افغانستان ميگويد، زمان آن پايان يافتهاست که رييس حکومت دوباره خود را از طريق تقلب گسترده به عنوان رييس جمهور منتخت معرفي نمايد.
رحمت الله نبيل، رييس پيشين امنيت ملي ديروز در محفل اعلام موجوديت جريان موسوم به “محور مردم افغانستان” با اظهار اين مطلب گفت که در حال حاضر مشروعيت حکومت وحدت ملي زير سوال رفتهاست.

رحمت الله نبیل: زمان آن پايان يافته است که رييس حکومت دو باره از طريق تقلب به رياست جمهوري برسد

آقاي نبيل دليل زير سوال رفتن حکومت وحدت ملي از لحاظ مشروعيت را خود سران دولت خواند و افزود که فضاي بياعتمادي در ميان مردم و سياسيون و کساني که در دولت حضور دارند، افزايش يافتهاست.
رييس پيشين امنيت ملي گفت که در دروان حکومت وحدت ملي مشکلات مردم نه تنها که نسبت به گذشته کاهش نيافته، بل با گذشت هرروز افزايش نيز مييابد.
او گفت که اختلافهاي سياسي، بيبرنامهگي دولت، افزايش اختلافهاي قومي و سليقهيي از جمله مواردي اند که در دوران دولت وحدت ملي به ميان آمدهو نگران کنندهنيز ميباشند.
اين جريان سياسي تأکيد کرد، ما به اين باور هستيم که در کشور جاي يک اپوزيسيون قانونگرا، باورمند به ارزشهاي دموکراسي، آزادي بيان و برابري با رويکرد عدالتخواهانه خالي است و به عنوان يک جريان سياسي به هيچ عنوان هدف تضعيف نظام و براندازي حکومت وحدت ملي و نفيکردن جريانهاي سياسي که در صدد اصلاح وضعيت موجود و بيرونآوردن کشور از مشکلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي باشد را نداريم.
“محور مردم” ميگويد، حفظ استقلال، تماميت ارضي و بازگشت به قانون اساسي و مشروعيت سياسي، تأمين عدالت اجتماعي، صلح پايدار و عادلانه، حکومتداري خوب، آزادي بيان، حقوق بشر، حقوق زنان و برگزاري انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه از خواستههاي اساسي اين جريان است.
حضور اين جريان در صحنة سياسي به منظور مشارکت در چانهزنيهاي تقسيم مقام و قدرت سياسي با حکومت وحدت ملي نميباشد، اما برعکس ميخواهد به سياستهاي دروغين، نيرنگ، تقلب و استفاده از امکانات دولتي براي تحقيق منافع يک حلقة تماميتخواه و سرکوبگر آزادي و متجاوز بر عدالت نقطة پايان بگذاريم.
همچنان رنگين دادفر سپنتا عضو رهبري حرکت سياسي محور مردم افغانستان گفت، آنچه در گذشته به عنوان کمبود و اشتباه بروز کرد در حکومت وحدت ملي به يک نظام انحرافي ارتقا يافت، تا جايي که امروز با سيستمي استوار بر دروغ سازماندهيشده، جعل، تذوير و فريب مردم افغانستان رو به رو هستيم.
آقاي سپنتا از آدرس محور مردم گفت که محولکردن تصميمگيريهاي سياسي به کشورهاي خارجي نخستين انحراف حکومت از هويت ملي بود و اعتماد به استخبارات پاکستان که دستان مداخلهگر در امور ما ميباشد، موجب شد تا حساسيتها در برابر اين سازمان در سطح رهبري دستگاههاي امنيتي کاهش يابد.
او گفت که پاکستان امروز عملاً از يکسو ميخواهد خط ديورند را تحميل کند و از جانب ديگر با پيشروي در اين طرف ديورند کماکان در پي تبديلکردن افغانستان به مستعمرة خويش است.

داکتر اسپنتا: رييس جمهور به سرکوب مردم روي آورده است

او گفت حکومت وحدت ملي در رأس آن رييس جمهور افغانستان که در داخل کشور به گونة سيستماتيک به سرکوب روي آورده در برابر اقدامات عليه منافع ملي افغانستان هيچ واکنشي غير سکوت نشان نميدهد.
در عين حال داوود علي نجفي، شهردار پيشين و عضو جريان موسم محور مردم افغانستان ميگويد حکومت بايد تفاهمنامهيي را که بر اساس آن حکومت وحدت ملي ايجاد گرديد و اصلاح نظام انتخاباتي و توزيع شناسنامههاي برقي از جمله اولويتهاي آنها بوده‎اند، به آن عمل نمايد.
آقاي نجفي گفت که برگزاري انتخابات در وقت معين آن خط قرمز ماست و افزود که کميسيون مستقل انتخابات بايد جاي خود را در قانون اساسي پيدا کند.
وي گفت، کميسيون مستقل انتخابات بايد بداند که مامور حکومت نيست، بلکه جايگاهاش در قانون اساسي افغانستان ذکر شدهاست.
اين در حاليست که حکومت وحدت ملي از بسياري از مادههاي توافقنامة ايجاد آن، تا کنون تنها اصلاحات انتخاباتي را عملي کردهاست؛ هرچند نارضايتيهايي هنوز نسبت به آن وجود دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید