عطا محمد نور والي بلخ: دزد آن هايي اند که کميسيون تدارکات زير فرمان شان قراردادهاي بزرگ را امضا مي کند

عطا محمد نور والي بلخ به کشور برگشت و در يک اجتماع مردمي، برنامه ها و اهداف خويش را بيان داشت.

آقاي نور در اين اجتماع گفت، ايتلاف ما متين و استوار است و با اين هدف به پيش مي رويم و حکومت را اصلاح مي کنيم.

وي با انتقاد از برخي مسؤولان حکومت گفت: اين کشور توسط چهار نفر ناتوان اداره مي شود شماري براي بدست آوردن معاش دالري خود را در اين مکان جا زده در حالي که از خون مردم دفاع کرده نمي توانند.

آقاي نور در پيوند به گفته هاي رييس جمهور اشرف غني که گفته بود، برخي از مقامات دولت تا حال دارايي هاي خويش را ثبت نکرده اند و بيشتر اين انتقاد متوجه آقاي نور بود گفت، شفافيت در ثبت دارايي ها مهم است، اما شفافيت در قراردادهاي تدارکاتي مهم تر از آن است، دزد آن هايي هستند که صلاحيت دارند و کميسيون تدارکات زير فرمان شان قراردادهاي بزرگ را امضا مي کنند.

آقاي نور به ارتباط اخطاري که اشرف غني رييس جمهوري کشور داده بود: «اين گز و اين ميدان» بياييد يک پروژة 500 ميليون دالري را اجرا کنيد.

واکنش نشان داد و گفت، من به عنوان مسؤول يک ولايت در شمال کشور پروژة پنجصد ميليارد دالري را مديريت مي کنم، تعهد مي کنم اگر اين پروژه را عملي نکردم ايتلاف را رها مي کنم.

آقاي نور افزود، ايتلاف جديد براي سقوط نظام نيست، چون ستون نظام خود ما هستيم، بناءً ما مي خواهيم که صلاحيت ها اعاده شود، در غير آن فشار ما بالاي حکومت بيشتر خواهد شد تا عدالت سياسي و اجتماعي تأمين شود.

وي اضافه داشت، ايتلاف، وابسته به هيچ کشوري نيست، اگر حکومت اصلاح نشود و دوستان بين المللي ما طرف واقع شوند، ما از کمک هر کشوري استفاده خواهيم کرد.

آقاي نور اخطار کرد که هيچ چيزي سد راه ما را شده نمي تواند و از شرکاي بين المللي خويش مي خواهيم که طرف واقع نشوند و در برابر ايتلاف نجات افغانستان، دسيسه و توطية کسي را قبول نکنند، آنان با خود ما وارد مذاکره شوند.

آقاي نور اضافه داشت، ما نوکر هيچ کشوري نيستيم، خود ما طرح ريختيم و خود ما نهايي مي سازيم.

وي گفت که ايتلاف نجات مربوط چند قوم نمي شود بل همه‌ي اقوام را از پکتيا گرفته تا ننگرهار در خود دارد.

اين گفته هاي آقاي نور بيشتر به جواب گفته هاي اشرف غني رييس جمهوري افغانستان بود که هفته گذشته از رهبران ايتلاف نجات افغانستان خواسته بود تا آنان پيشنهادات اصلاحاتي خويش را خود بياورند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید