سرمقاله: دير آيد خوش آيد !

در حالي که از عمر قانوني حکومت وحدت ملي چند ماه محدودي باقيمانده است، رئيس جمهور در يک اقدام غير منتظره و حيران کننده، دو تن از وزيران خويش را تعويض کرد.

در اين اقدام وزيران دفاع و داخله تعويض شدند و به جاي وزيران مذکور امرالله صالح در پست وزارت داخله و اسدالله خالد در پست وزارت دفاع گماشته شدند. اين در حالي است که اين دو چهره تا به اندازه زيادي مورد قبول رييس جمهوري نبودند.

در چنين اوضاع و احوال امريکا مذاکرات صلح را با طالبان آغاز کرده است. هفته گذشته يک دور اين مذاکرات در امارات متحده در حالي صورت گرفته که در آن نماينده گان کشور هاي عربستان سعودي، امارات متحده عرب و پاکستان نيز حضور داشتند.

اين مذاکرات نکاتي اعلان ناشده دارد و معلوم نيست چه توافقات ابتدايي در آن بدست آمده است ولي معلوم است که امريکا و پاکستان با همديگر نزديک‌تر شده اند و آراي آنان در مورد کشانيدن طالبان براي مذاکرات صلح با همديگر قرابت هايي دارد و در چنين وضعيتي، نامزدي دو چهره ضد پاکستاني به سمت وزارت هاي داخله و دفاع،  حکايت گر آن خواهد بود که رييس جمهوري کشور احساس کرده است که تحولات آينده شايد به سويي در حرکت افتد که پاکستاني ها نقش بارزي در گفت‌وگوهاي صلح و شکل گيري يک نظامي که در آن طالبان نيز سهيم باشند، دارد.

اين مسأله براي ما و مردم عزيز افغانستان اهميت دارد. ما در سال‌هاي درازي قرباني اميال و  نيات بد پاکستاني ها بوده ايم. با اين هم نمي توانيم بدون همکاري آن کشور به صلحي دست يابيم ولي اگر امريکا و پاکستان بدون رعايت آرا و نظريات مردم و حکومت افغانستان در بازگرداندن طالبان به حکومت سعي کنند، در اين صورت مردم و حکومت بايد آماده مقابله با اين وضعيت گردند.

از جانبي ضعف مديريت در نهاد هاي وزارت دفاع و داخله چنان مشهود است که مردم در انتظار عزل اين دو مقام بودند و اين که کسان ديگري براي سمت ها گزينش گردد.

امرالله صالح و اسد الله خالد هردو سال‌هايي چند عهده‌دار رياست عمومي امنيت ملي افغانستان بوده  اند و در مقابله با طالب و گماشته گان طالبان در ميان آن ها نقش فعال داشته اند.

هردو تن در راه مبارزه با طالبان  قاطعيت داشتند و اين امر سبب اشتهار آنان در ميان مردم گرديده بود. حالا با آمدن اين دو چهره اميد مي‌رود که وضعيت اين دو نهاد نظامي کشور نيز دوباره سروسامان يابد.

در چند ماه اخير تلفات در نهاد هاي امنيتي و دفاعي کشور رو به افزايش نهاده است و اين کار نگراني هاي مردم را افزايش داده است.

ما اميدواريم که اين دو چهره شناخته شده بتوانند دو باره  وجاهت  جايگاه از دست رفته اين دو نهاد مهم دفاعي و امنيتي را احيا کنند و مديريت خوبي را  دردم و دستگاه اين نهاد ها قايم سازند. اين کار مبارزه بادهشت و ترور را  تقويت مي کند و از تلفات نظاميان کشور نيز جلوگيري خواهد کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید