پنتاگون: دستور خروج نیروهای امریکایی از سوریه امضاء شد

رسـانه های غربـی بـه نقـل از وزارت دفـاع ایاالت متحـده امریکا گـزارش داده انـد کـه فرمـان اجرایـی خـروج نیروهای امریکایـی از سـوریه امضـاء شده اسـت. دونالـد ترمـپ چنـد روز پیـش اعلام کرد، ارتش کشـورش را از سـوریه خارج میکنـد. در پـی آن وزیـر دفـاع امریـکا از مقـام خـود کناره گیـری کـرد. خبرگـزاری فرانسـه به نقـل از یـک مقـام وزارت دفـاع امریـکا گـزارش داده اسـت کـه دسـتور اجرایـی امضـاء شده اسـت. سـیانان نیـز بـه نقـل از یـک مقـام دیگر وزارت دفـاع گـزارش کرده اسـت که این دسـتور را جیمز متیس، وزیـر دفاع امریکا کـه تا چنـد روز دیگر ایـن وزارتخانه را تـرک میکنـد، امضاء کرده اسـت. ایـن مقـام پنتاگـون گفتـه اسـت کـه ایـن فرمـان اجرایـی دربرگیرنده نحـوه و زمان خـروج نیروهـای ارتش امریکا از سـوریه است. بـه گفتـه گـزارش، سـیانان بنـا بـر برآوردهـا شـماری در حـدود ۲۶۰۰ تـن از پرسـونل و سـربازان ارتـش امریـکا در حـال حاضـر در سـوریه مسـتقر هسـتند. شـبکه فاکـس ایـن رقـم را دو هـزار تـن گـزارش داده اسـت.

شـبکه سـيانان گـزارش داده کـه خـروج نيروهـا احتمالن در چنـد هفتـه آينـده آغـاز ميشـود و چنـد هفته نيـز طول ميکشـد تـا بـه مرحلـه نهايي برسـد. در گـزارش آمـده اسـت، هنـوز مشـخص نيسـت کـه آيـا سلاح و ادوات نظامـي بـراي گروه هايـي ماننـد »نيروهـاي دمکراتيـک سـوريه«، کـه از مهمتريـن متحـدان ايتلاف بـه رهبـري واشـنگتن در نبـرد عليـه داعـش هسـتند، ارسـال خواهـد شـد يـا نه. دونالـد ترمـپ، رييس جمهـوري امريکا، چنـدي پيش اعالم کـرد کـه ارتـش کشـورش را از سـوريه خـارج ميکنـد. نيروهـاي ارتـش اياالت متحده در سـال 2015 بـراي مقابله بـا داعـش به سـوريه اعزام شـدند. اين کشـور در عين حال ايتلافـي را در نبـرد عليـه داعـش رهبـري ميکند. اعلام خـروج نيروهـا از سـوريه بـا کناره گيـري جيمـز متيـس، وزيـر دفـاع دولـت ترمـپ همـراه شـد. هـر دو موضـوع واکنشهـاي گسـترده يي را در داخـل و خـارج از امريـکا برانگيخـت. حتا شـماري از متحدان آقـاي ترمپ از ايـن تصميـم انتقـاد و در مـورد خـروج متيس ابـراز نگراني کردنـد. شـماري نيز گفتند ايـن حق رييس جمهوري اسـت کـه وزيـري همسـو و همنظـر بـا خـود داشـته باشـد. اندکـي پـس از کناره گيـري آقـاي متيـس، در حاليکه اظهار نظرهـا در ايـن مـورد رو به فزونـي گذاشـت، دونالد ترمپ مجـددن بر خـروج نيروهاي ارتـش از سـوريه تأکيد کرد و در چنـد پسـت توئيتـري به طـور مشـخص به ايـن موضوع پرداخت. جيمـز متيـس قـرار بود تا مـاه فبـروري در مقام خـود باقي بمانـد تـا رييس جمهـور وزير دفـاع ديگـري را معرفي کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید