رييس مجلس نماينده گان: رييس جمهور، خلاف قانون عمل مي‌کند

حکم رييس جمهور براي سپردن صلاحيت استخدام‌ها به کميسيون اصلاحات اداري خلاف قانون است.
رييس مجلس نماينده گان به حکم رييس جمهور در مورد سپردن صلاحيت تمامي استخدام‌ها در ادارات دولتي به کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي مخالفت کرد و آن را خلاف قانون دانست.
اعضاي مجلس نمايندگان مي گويند که رييس جمهور حکمي را صادر کرده است که بر اساس آن، پس از اين تمامي استخدام‌هاي دولتي توسط کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي و پس از آن به امضاي رييس جمهور صورت مي‌گيرد.
با اين حال عبدالرووف ابراهيمي، رييس مجلس نماينده‌گان در نشست علني ديروز مجلس، گفت که اين حکم رييس جمهور خلاف قانون خدمات ملکي است.
آقاي ابراهيمي افزود که براساس قانون خدمات ملکي، تنها استخدام‌ بست يک و بست دوي ادارات از صلاحيت کميسيون مستقل اصلاحات اداري است و ديگر استخدام‌ها توسط ادارات مربوطه صورت مي‌گيرد.
او از رييس جمهور خواست که قانون را جداً مد نظر
گيرد.
در همين حال غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماينده‌گان مي گويد که اگر تمام استخدام‌ها توسط کميسيون اصلاحات اداري ذريعه يک کانکور انجام شود، ديگر چيزي به نام صلاحيت به وزيران باقي نمي‌ماند.
به گفتة مجروح، هرگاه وزيري کارمند بست شش را نتواند استخدام کند، ديگر نمي تواند کارهايش را با اقتدار به پيش ببرد.
اين گفته ها در حالي بيان مي شود که رييس جمهور و تيم اطراف او متهم به انحصار قدرت هستند و انتقادهاي زيادي هم متوجه ارگ رياست جمهوري است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید