امانت‌داري و اهميت آن در زنده‌گي اجتماعي

نگهداشتن امانت نشانه‌اي از نشانه هاي مسلمانان به شمارمي آيد وخيانت نشانه‌اي از نفاق وگناه محسوب مي‌گردد که مسلمان بايد از آن دوري کند، زيرا خيانت در امانت سرکشي از احکام خداوند (ج) است، همچنان مشوره هم يکي از اجزاي امانت است.
مشوره دهنده حقيقت امين را دارد که در نگهداشتن امانت سعي کوشش جدي مي‌نمايد تا اين که امانت از نزد او ضايع نگردد، همچنان وقتي مسلمان به برادر مسلمان خود مشوره مي‌دهد بايد به شکل دقيق ودرست بدهد.
خداوند (ج) به تمام بنده هايش نيزامر کرده، که امانت را به اهلش بسپاريد .
دين مقدس اسلام امانتي است نهايت بزرگ که التزام به احکام پاسداري ودفاع از ساير ارزش هاي مادي ومعنوي آن برساير مسلمانان حتمي و ضروريست، که تا سرحد شهادت وقرباني از مقدسات ديني وسنگرعقيده تي ثبات وپايداري نمايد. در صورت خيانت در امانت داري مرتکب مجازات وعقوبت مي‌شوند.
امانت در حفظ اسرار اگر شخصي براي کسي سخني بگويد و تأکيد کند که اين سخن نزد او امانت است نبايد آن را به کسي بگويد.
اعضا واندام هاي بدن انسان که از طرف خداوند متعال براي وظايف مشخص تعيين شده اند، هرگاه کسي اعضاي بدنش را به وظيفه مشخص اش استعمال نکند، درامانت خيانت کرده است .
امور دولتي وحکومت نيز امانت است که بايد زمام امور مسلمانان به اهلش سپرده شود، هر شخص درهر مسلکي که کار مي‌کند. او بايد بفهمد که اين کار مربوطه اش از آن به طور خاص استفاده کند، اگر نه خيانت است.
امانت هاي مالي نقدي وجنسي که کسي براي شخص به طوري امانت واگذار شود، لازم است که درآن خيانت نکرده وبراي صاحب اش به طوري سلامت بسپارد .
در نتيجه، هر انسان مسلمان بايد در حفظ سپردن امانت کوشا باشد، هر گز امانت کسي را خيانت نکند. اگر آن شخص مسلمان يا کافر باشد. مسلمان بايد در تمام امور سياسي، اقتصادي ، اجتماعي، جسمي و روحي خود بايد امانت دار باشد.
خداوند (ج) همين جسم را که براي ما داده است وبايد از آن خوب نگهداري کنيم چيزي که به جسم انسان صدمه وارد مي‌کند از قبيل شراب، استفاده از مواد مخدر و نشه آور همچنان خود کشي، بايد دور باشيم .

صالح محمد« وزيري» محصل سال سوم دانشکده ژورناليزم دانشگاه کابل

اشتراک گذاری:

نظر بدهید