جلو توطيه خطرناک در کشور گرفته شود!

مردم افغانستان بيش از هر زماني ديگر به همدلي، همگرايي و وحدت نظر نياز دارند؛ زيرا در شرايط کنوني کشور از هر سو مورد آماج توطيه هاي دشمنان و شبکه هاي جاسوسي قرار گرفته است و اختلافات قومي و زباني بسيار آگاهانه از سوي همين شبکه ها دامن زده مي شود.
شبکه جاسوسي پاکستان (آي.اس.آي) به منظور رسيدن به اهداف شيطاني شان جز از سازماندهي تروريستان و گسيل آن ها به داخل کشور به منظور تداوم جنگ و بي ثباتي در کشور، برنامه دامن زدن به اختلافات قومي و زباني را نيز در دستور کار خود قرار داده است و تلاش دارد تا با توسل به مزدوران داخلي شان درز و فاصله ميان اقوام باهم برادر کشور به حد نهايي برسد.
ديده مي شود که گاهي سخنان اختلاف برانگيز و زمينه ساز براي درگيري هاي قومي و زباني از داخل شوراي ملي بلند مي شود و گاهي يک رسانه فضا را آلوده از زهر مي کند و يا برخي از مقامات حکومتي بسيار آگاهانه و به منظور تداوم قدرت شان از طريق شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها اختلافات را دامن مي زنند و از آن براي سياست هاي غير انساني شان بهره برداري مي کنند.
به همين گونه هر زماني که يک مقام متهم به فساد مي شود فوراً مسايل قومي را بلند مي کند و خودش را در عقب قوم پنهان مي دارد و برخي از جهال هم آگاهانه و يا غير آگاهانه از فساد پيشه گان قوم شان حمايت و دفاع مي کنند و نمي گذارند قانون دامن و گردن آنها را بگيرد.
برخي باور دارند که بسياري از تعهدات حکومت وحدت ملي را رهبران حکومت بنابر همين ملاحظات قومي عملي نکردند و آن را توجيه نمودند و منافع شخصي شان را به همين بهانه ها حفظ و تداوم بخشيدند.
با توجه به همين ملاحظات، اختلافات قومي و زباني براي کشور آسيب فراواني وارد کرده است و شبکه هاي جاسوسي خارجي و برخي از نهادهاي داخلي و مقامات کشور نيز از اين مسأله استفاده ابزاري مي کنند.
حالا اگر جلو اين اختلافات گرفته نشود و ما زمينه بيشتر را براي نفاق ملي فراهم کنيم و به قدرتمندان اجازه بدهيم که به منظور تأمين منافع شخصي و سليقوي شان متوسل به قوم و زبان شوند در آن صورت کشور در بحران بي اعتمادي ها و اختلافات شديد بيشتر غرق خواهد شد و آنگاه از اين رخدادهاي غم انگيز براي مردم، شبکه هاي جاسوسي و تروريستان بيشترين استفاده را خواهند کرد.
با توجه به اين گفته ها، بايد آگاهان و نخبه گان کشور به اين مهم توجه کنند و به فرصت طلبان اجازه دامن زدن به اختلافات را ندهند و مردم را بيشتر از پيش به وحدت، همدلي و وفاق دعوت و جلو اين توطيه خطرناک را بگيرند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید