آقاي ترامپ! عامل بدبختي کشور ما شما هستيد

زمانه‎ي ما رنگ هاي غريبي دارد. گفته اند که سياست دوست و برادر ندارد و ما اين نکته را در رفتار بسياري از کشور ها در زمانه هاي دور و نزديک به عين شکل مشاهده مي کنيم.
وقتي کمونيزم در جهان شايع بود، باري افغانستان دچار تحولاتي شد که حزب دموکراتيک خلق بايک کودتاي نظامي که بعدها انقلاب کبير ثور لقب گرفت، به همياري اتحاد شوروي وقت به قدرت رسيد. اين رخداد بازتاب گسترده يي در جهان داشت. يک سال بعد نيرو هاي اشغال‌گر اتحاد شوروي وقت از زمين و هوا به بهانه کمک به مردم افغانستان بر اين کشور تاختند و کشور هاي اسلامي آن را نکوهش کردند و سازمان ملل متحد آن را تجاوز خوانده از شوروي وقت خواست تا نيروهايش را از افغانستان بيرون کند.
جهان در برابر شوروي وقت ايستاد و همه کشور هاي غربي به کساني که برضد رژيم کمونيستي در دور و نزديک کشور قيام کرده بودند، کمک هاي سيل آسا را شروع کردند تا بتوانند رژيم را از پا در اندازند. ماهانه صد ها ساعت پروپاگند و تبليغات گسترده عليه حکومت و اتحاد شوروي وقت راه اندازي شد تا قيام ها عموميت يافت و رژيم در تنگناي غريبي قرار گرفت.
امريکا بزرگ‌ترين کمک کننده نيرو هايي بود که برضد حکومت کمونيستي در سراسر کشور در جنگ بودند. اسلحه و کمک هاي مالي فراواني به اين نيرو هاي ضد رژيم صورت گرفت و مجاهدين افغانستان به عنوان قهرمانان بي بديل جهان شناخته شدند.
امريکا و غرب اين کمک ها را تا سقوط حکومت کابل ادامه دادند، ولي پس از استقرار حکومت مجاهدين در کابل، مردم افغانستان را تنها رها کردند و به جنگ هاي داخلي در کشور ما دامن زدند.
امريکا پسان ها طالبان را سازمان دهي کرد و آنان را تا سرحد پيروزي همراهي نمود ولي در فرجام طالبان خود بلاي ديگري براي امريکا شد تا آنجا که به بهانه رخداد هاي يازده سپتامبر دوهزار و يک در آن کشور به افغانستان لشکر کشيد و به اين ترتيب آن کشور در جاي پاي اتحاد شوروي وقت پاي گذاشت و اين وضعيت تا اکنون ادامه دارد و امريکا در دراز ترين جنگ در بيرون از آن کشور در گير شده است.
حالا در تازه ترين رخداد ها رييس جمهوري امريکا که در نخستين نشست کابينه سال نو ميلادي سخن راني داشت، اظهارات عجيب ديگري کرده است. او مدعي شده است که شوروي ها در افغانستان برضد تروريزم جنگيدند و حالا نيز بايد اين ماموريت را ادامه بدهند.
اين اظهارات موجب واکنش شديد حکومت افغانستان که تحت الحمايه امريکاست گرديد و از امريکا خواست تا در اين مورد وضاحت بدهد.
حالا ما از امريکا مي پرسيم مگر شما و ديگر کشور هاي غربي نبوديد که مردم افغانستان را به جان هم انداختيد و سبب شديد که ميليون ها انسان اين سرزمين جان هاي عزيز شان را از دست بدهند؟
پاسخ امريکا هر چه باشد مردم ما نيک مي دانند که امريکا خود عامل بدبختي مردم ما بوده است و همانند اتحاد شوروي وقت در اين جا براي منافع خود آمده است.
به همين گونه جنگ در افغانستان، جنگ امريکا در برابر هراس افگنان است و از کشور ما به عنوان خطر مقدم جبهه استفاده مي کند و اين باشنده گان اين سرزمين است که دارو ندار شان را در اين ميدان جنگ از دست داده اند.
حالا به مردم افغانستان است تا در کنار همديگر قرار گيرند و با پايان دادن به جنگ خونين چهل ساله، به مصيبت اين کشور درد ديده پايان بدهند.
ما راه ديگري غير از اين نداريم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید