نامۀ یک مادر به رییس جمهور غنی: آقای رییس جمهور نگذار برایت دعای بد کنم

آقای رییس جمهور محمد اشرف غنی!
می گویند رهبر یک ملت مسلمان، سایه خداست. این بدان معنا است که زعیم، رهبر، پیشوا، شاه و رییس جمهور یک کشور اسلامی، عادل، رحیم، مهربان چون خدای کریم باشد و اگر چنین چیزی نباشد، آن ملت مصیبت های زیادی ر ا متقبل خواهد شد.
بناءً از خودت به عنوان سایه خدا و زعیم یک کشور اسلامی می خواهیم این صفات را به خود داشته باشید، اما تا جایی که مشاهده می شود و احساس می گردد، هنوز در حاکمیت تو، عدل به جای خود قرار نگرفته و هستند بیشتر انسان های مستعد و مستضعف که در زیر چکمه های ناملایمات و ناعدالتی رنج می برند.
آقای رییس جمهور، یکی از این ا فراد دو فرزندم هستند که در ظرف یک و نیم سال، قربانی یک توطئه و دسیسه شده اند، قضیه از این قرار است: پسرانم خواجه شیراحمد و خواجه نعمت الله فرزندان خواجه عزیز احمد چند سال قبل با یک شخص در یک معامله تجارتی، شرکت داشتند، شخص مذکور از فرزندم خواجه بشیر احمد چند صدهزار دالر مقروض بود و هم موازی شش جریب زمین را که مشترکاً خریداری کرده بودند را تحت قبضه گرفته و از پول متذکره انکار می کرد.
چون پسرم بالای شریک متذکره خود در نهادهای عدلی و قضایی عارض شده بود، بناءً شخص متذکره که با خانواده مرحوم عتیق ا لله رووفی رفت و آمد داشت از فرصت استفاده کرده برای خانواده عتیق الله رووفی که چند سال پیش ترور شده بود می گوید که من قاتل پدر شما را می شناسم و ورثه مرحوم عتیق ا لله رووفی را تحریک می کند تا بالای پسرانم عارض گردند و پسرانم هریک خواجه بشیر احمد و خواجه نعمت الله ولدان خواجه عزیزاحمد را به اتهام قتل عتیق الله رووفی بازداشت و در قضیه قتل دخیل نمود و هم اکنون در حالی که هیأت تحقیق در اتهام نامه شان چنین تذکر داده اند: «هیچ نوع مدارک اثباتیة جرمی علیه متهمان وجود نداشته و هم از اسلحه ای که مربوط به متهمان دانسته شده فیر صورت نگرفته است، بجز از ادعای ورثه عتیق الله رووفی…) که متأسفانه جواز رسمی حمل سلاح پسرانم را در شعبات محاکم در نظر گرفته نشده است.
چون پسرانم بیگناه اند، همه اعضای خانوادة مرحوم عتیق الله رووفی به جز یک پسرش که با شریک کار و بار پسرم ارتباط نزدیک دارد، همه بعد از درک واقعیت، از دعوی خود علیه پسرانم انصراف نموده اند و ایشان پسرانم را بیگناه شناخته اند و حاضر می گردند که در تمام ادارات دولتی و نهادهای عدلی و قضایی از بیگناهی پسرانم تصدیق بدارند و همچنان از طرف ورثه، پسرم خواجه نعمت الله بری الذمه شناخته شده است.
علاوتاً هیچ نوع ارتباط تیلفونی، شواهد و مدارکی که ثابت کنندة عضویت پسرانم در قضیه باشد وجود ندارد.
این که حزب الله پسر مرحوم عتیق الله رووفی وکیل ورثه بوده و آواز وی در داخل «چِپ» موبایل که گفته است «زمانی که من ابرا دادم، اداره 40 امنیت مرا بندی کردند و برایم گفتند که چرا ابرا داده ای؟» این «چِپ» نزد ما موجود است که این اظهارات گواه بیگناهی فرزندانم را می کند.
در آخرین تحلیل خدمت جناب شما باید گفت که متأسفانه ادارات عدلی و قضایی اصل بی طرفی را در اجراآت شان در مورد پسرانم رعایت نمی نمایند و غیر حق بر علیه پسرانم بر اثر تحریک یک عده اشخاص مغرض، موضع خصمانه گرفته اند.
این که فعلاً دوسیة نسبتی پسرانم تا حال بدون موجب به این شعبه و آن شعبه سرگردان است و خودشان در زندان پلچرخی بدون سرنوشت شب و روز را در حالی سپری می کنند که متکفل اعاشه خانواده ای که به جز از من پیچه سفید دیگر کسی را ندارند، می باشند.
بناءً از جناب شما منحیث پدر معنوی ملت مظلوم می خواهم هدایت فرمایید تا بیگناهی فرزندانم را مدنظر گرفته و در رهایی آنان اقدام فرمایند.
بااحترام
مادر خواجه بشیراحمد و خواجه نعمت الله
محبوسان در زندان پلچرخی کابل

اشتراک گذاری:

نظر بدهید