اعضای شورای ملی: طالبان به دنبال تشکیل “امارت اسلامی” در افغانستان هستند

برخی اعضای شورای ملی میگویند که طالبان مسلح در روند صلح با امریکا به دنبال تشکیل امارت اسلامی در افغانستان اند.  روند مذاکرات صلح از چندی به این طرف شدت گرفته و نماینده گان گروه طالبان با نماینده امریکا تا هنوز چهار بار در کشورهای مختلف دیدار کرده اند، اما این گروه تا هنوز حاضر به گفت وگوی مستقیم با دولت افغانستان نشده است.با این وجود، برخی اعضای شورای ملی میگویند که طالبان در مذاکرات صلح با امریکا به دنبال تشکیل امارت اسلامی در افغانستان اند که با خواست مردم در مورد ساختار نظامی در کشور همخوانی ندارد.

عبدالله قرلق نماینده مردم کندز در مجلس سنا میگوید که طالبان اراده برای تأمین صلح در کشور ندارد و جز افزایش فشار نظامی دیگر راهی برای کشاندن این گروه به صلح وجود ندارد. آقای قرلق گفت: “گروه طالبان به حمایت برخی کشورهای منطقه خواستار تشکیل حکومت امارتی در افغانستان شده است و در همین راستا با نماینده امریکا در روند صلح افغانستان چانه زنی میکند و حاضر نیست به شکل مستقیم با دولت افغانستان وارد گفت وگو شود”. به گفته او، این خواست گروه طالبان هیچ گاهی مورد قبول مردم افغانستان نیست، اما از آنجایی که گروه طالبان اراده یی برای تأمین صلح در کشور ندارند، بر این خواسته خود تأکید میکنند. شورای صلح تلاشهای منطقه یی اش را برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره مستقیم با دولت افغانستان آغاز کرده است. عمر داوودزی رییس دبیرخانه شورای صلح افغانستان به روز سه شنبه (18 جدی) به پاکستان سفر نمود و در مورد صلح به ویژه فراهم سازی زمینه گفت وگوی مستقیم دولت افغانستان با طالبان، با مقام های پاکستانی دیدار کرده است.

سید علی کاظمی عضو مجلس نماینده گان در مورد چگونه گی مذاکره مستقیم با گروه طالبان میگوید، هیاتی که از سوی دولت تعیین شده مورد پذیرش گروه طالبان نیست و دولت افغانستان تلاش دارد در ترکیب این هیات تعییراتی را به وجود آورد. به گفته او، دولت با تغییر در ترکیب هیات مذاکره کننده با گروه طالبان و نیز افزایش تلاشهای منطقه یی طالبان را به مذاکرات رو در رو دعوت میکند که امیدوار است این تلاشها نتیجه دهد و طالبان به گفت وگوی مستقیم با دولت افغانستان حاضر شوند. پیش از این نیز برخی اعضای مجلس نماینده گان با اشاره به امتناع مجاهدین پیشین از گفت وگو با حکومت وقت داکتر نجیب گفته اند که گروه طالبان دوباره این اشتباه استراتیژیک را مرتکب میشود. نماینده گان مجلس تأکید دارند، قرائتی که گروه طالبان از اسلام دارند برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست و اگر صلح به قیمت برگشت حاکمیت این گروه باشد مورد پذیرش شهروندان افغانستان نیست.

به باور نماینده گان مجلس، مشکل گروه طالبان و امثال این گروه ها زاده مناسبات نا مساعدی است که از نگاه تاریخی بین افغانستان و پاکستان وجود دارد؛ اگر این مشکل حل شود، پدیده طالب و امثال آن در مناسبات دو کشور تولید نمیشود و این مسأله باید در آجندای مذاکره صلح قرار گیرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید