خط و نشان روسيه براي امريکا در افغانستان

علي موسوي – جمهور:
سفارت امريکا در کابل، بيانيه وزارت خارجه روسيه را درباره اين که تعويق انتخابات رياست جمهوري افغانستان در نتيحه «فشار امريکا» بوده، رد کرده و آن را تصميم کميسيون انتخابات افغانستان دانسته است.
وزارت خارجه روسيه در بيانيه‌يي شديداللحن از تأخير انتخابات رياست جمهوري افغانستان انتقاد کرد و گفت که «تعويق انتخابات در اثر فشار ايالات متحده بوده؛ زيرا امريکا براي اعمال سناريوي خود در انتخابات افغانستان نياز به زمان دارد.»
در بيانيه وزارت خارجه روسيه آمده بود: «با وجود آن که رييس جمهور اشرف غني و کميسيون انتخابات پيوسته اطمينان مي‌دادند که انتخابات مطابق جدول زماني تعيين شده برگزار مي‌شود، در نهايت تصميم بر اين شد که به تأخير بيفتد. همه چيز بيان‌گر آن است که اين تصميم زير فشار امريکا گرفته شده که مي‌خواهد انتخابات مطابق نظرش باشد و روند صلح اين کشور را نيز براساس سناريوي دلخواه خود طراحي کند.»
بيانيه تند وزارت امور خارجه روسيه و واکنش سريع سفارت امريکا در کابل درباره اعمال نفوذ ايالات متحده در انتخابات رياست جمهوري آينده و روند صلح افغانستان، صرف نظر از اين که کدام يک از طرفين در ادعاها و دفاعيات شان، محق هستند، خبر از واقعيتي جديد مي‌دهد؛ اين که افغانستان بار ديگر مي‌رود تا تبديل به عرصه رقابت و جنگ نه چندان نيابتي قدرت‌هاي سلطه جوي شرق و غرب شود.
به باور آگاهان، موضع روسيه در خصوص تعويق انتخابات افغانستان به معناي آن است که مسکو در انتخابات پيش روي رياست جمهوري و ساير روندهاي ملي مرتبط با صلح و جنگ افغانستان، آماده مصاف با واشنگتن و متحدان آن مي‌شود.
اين که ترمپ اخيرن گفته بود که کشورهايي مانند روسيه و هند و پاکستان بايد در افغانستان بجنگند نه امريکا که شش هزار مايل با آن کشور فاصله دارد، شايد سران کرملين را بيش از گذشته به اين آرزو دل‌گرم کرده باشد که راه‌هاي بازگشت به افغانستان را مورد ارزيابي جدي تر قرار دهند.
البته در اين ميان، نبايد دچار اشتباه شد. روسيه ديگر هرگز حاضر به تکرار تجربه مرگ‌بار لشکرکشي خود و يران‌گرانه شوروي پيشين به افغانستان نيست. مسکو نه در شرايط کنوني در موقعيت اين بلندپروازي سلطه جويانه قرار دارد و نه تجارب پيشين شوروي و هم‌چنان درسي که روس‌ها از حضور بي حاصل امريکا در افغانستان در 18 سال گذشته گرفته اند، آن‌ها را ترغيب به ارتکاب دوباره اين اشتباه سهم‌گين مي‌کند. با اين حال، قابل انکار نيست که روسيه تمايل زيادي دارد تا قدرت سنتي خود در منطقه را احيا کند و امريکا را به حاشيه براند.
ولاديمير پوتين؛ رييس جمهوري روسيه، براي مردم آن کشور نقش يک احياگر بزرگ را ايفا مي کند؛ رييس جمهوري که توانسته روسيه را از يک ابرقدرت مرده و شکست خورده، به رقيب جدي و قدرت‌مند در برابر هژموني جهاني غرب به رهبري امريکا تبديل کند. بنابراين، افغانستان هم به دلايل اهميت و موقعيت استراتيژيکي که دارد، هرگز نمي‌تواند از چشم انداز سياست احياگر پوتين، دور بماند.
به همين دليل، خط و نشان روسيه براي امريکا درباره انتخابات و صلح در افغانستان، نشان مي‌دهد که روس‌ها نيز درست براي همان چيزي که امريکايي‌ها را متهم مي‌کنند، برنامه دارند. به بيان روشن‌تر، در حالي که امريکا از سوي روسيه به زمينه سازي براي تعويق انتخابات افغانستان به هدف تحميل اهداف و سناريوهاي خود بر انتخابات و صلح افغانستان، متهم مي‌شود، اين موضع گيري، در عين حال، يک معناي پنهان ديگر هم دارد و آن اين که روس‌ها با اين خط و نشان، ثابت کردند که آن‌ها هم براي انتخابات و صلح افغانستان، سناريوهاي ويژه خود را دارند و امريکا به تنهايي نمي‌تواند هرگونه که اراده کرده باشد، سرنوشت آينده افغانستان را رقم بزند.
بر اين اساس و با توجه به مفاد بيانيه شديداللحن وزارت امور خارجه روسيه در اين باره، به نظر مي‌رسد که دو روند مهم و حياتي در افغانستان يعني صلح و انتخابات آينده رياست جمهوري که به شدت باهم گره خورده اند، عرصه نبرد کم سابقه امريکا و روسيه يا به تعبير بهتر، غرب و شرق خواهد بود و شهروندان افغانستان بايد خود را براي تحولات شگرف و شگفت سياسي ناشي از اين رويارويي غول آسا در ماه‌هاي آينده، آماده کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید