آگاهان:‌ حکومت به دنبال تعيين افراد جديد دست نشانده در کميسيون‌هاي انتخابات است

آگاهان امور سياسي، اظهارات بي‌سابقه سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري در پيوند به عملکرد کميسيون انتخابات را فرافگني تعبير کرده مي‌گويند که حکومت براي گماردن افراد جديد دست نشانده در کميسيون انتخابات زمينه‌سازي مي‌کند.
سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري، روز يکشنبه( 23جدي) طي نشستي در کابل به گونه‌يي گفت که کميسيون‌هاي انتخاباتي با عملکرد ضعيف شان و با تقلب‌هاي که در انتخابات پارلماني صورت گرفت اعتماد حکومت را زير پرسش قرار دادند.
آگاهان سياسي، اما کميسيون‌هاي انتخاباتي را ابزاري در دست حکومت دانسته تأکيد دارند که انتقاد سرور دانش از کميسيون، بخشي از برنامه حکومت براي گماردن افراد جديد دست نشانده در کميسيون‌هاي انتخاباتي است.
فضل‌الرحمان اوريا، آگاه سياسي به خبرگزاري «جمهور» گفته است، حکومت به ابتکار معاون دوم رييس جمهور در حالي عملکرد کميسيون‌ها را به باد انتقاد مي‌گيرد که اين نهاد به ويژه شخص دانش در ايجاد، حمايت و سازماندهي کميشنران فعلي نقش اساسي داشت.
آقاي اوريا هم‌چنان گفت که حکومت به عنوان يک ابزار نامقدس از کميسيون انتخابات به منظور رسيدن به اهداف خود در انتخابات پارلماني استفاده کرده و هم اکنون وقتي کميسيون‌ها با نفرت عمومي در سطح داخلي و بين‌المللي روبرو است مي‌خواهد کميسيون را منحل کند.
او، اظهارات انتقاد آميز سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري را زمينه سازي حکومت تعبير کرد که به منظور سازماندهي افراد جديد دست نشانده در کميسيون‌ها روي دست گرفته شده است.
اين آگاه سياسي تأکيد کرد که رهبري حکومت پي‌برده است که اعضاي فعلي کميسيون با انتقادهاي جدي روبرو است و نمي‌شود با وجود آنها به سمت انتخابات رياست جمهوري رفت، بنابراين آقاي غني افرادي دست نشانده جديدي را در کميسيون‌ها خواهد گماشت.
هم‌زمان با اين برخي از اعضاي کميسيون انتقادهاي تند سرور دانش از عملکرد کميسيون انتخابات را مناسب و به جا مي‌دانند.
مليحه حسن عضو کميسيون انتخابات، اما گفته است که اظهارات، انتقادها و نگراني‌هاي معاون دوم رياست جمهوري در مورد عملکرد کميسيون‌هاي انتخاباتي به جا بوده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید