تدابیر تازه برای حفاظت از بندهای آب افغانستان

مسوولان وزارت انرژی و آب گفته اند که «رهنمود مصونیت بندها» آماده شده که در برگیرنده قواعد مرتبط به سروی، دیزاین، ساخت و حفظ و مراقبت بندها می‌باشد.
به گفته مقام‌های این وزارت، این رهنمورد به همکاری اداره سازمان جهانی و بانک جهانی درظرف دوسال از سوی متخصصان داخلی و خارجی تهیه شده است.
این رهنمود در حالی تهیه شده است که به باور مقام‌های انرژی و آب، بندها و منابع آبی افغانستان به شدت نیازمند ترمیم و بازسازی میباشند.
نجینير فرهارد نورزي، رييس برنامه هاي آب اين وزارت به « صداي امريکا»، گفته است: «در حال حاضر حدود 20 بند بزرگ و کوچک آب داريم که در گذشته ساخته شده. حالا تا حدي تخريب شده اند و مشکلات تخنيکي هم دارند و ما به اساس همين رهنمود مي‌توانيم اين بندها را ترميم کنيم.»
به گفته آقاي نورزي، در دوسال گذشته بندهاي درونته، سروبي دوم، قرغه، ماهيپر، نغلو، سرحوض فارياب، سلطان، دهله و کجکي از سوي متخصصان داخلي و خارجي ارزيابي شده، نقيصه هاي آن مشخص ساخته شده و قرار است بر اساس رهنمود جديد دوباره بازسازي شوند.
از سويي‌هم مسوولان بانک جهاني در افغانستان گفته اند که برعلاوه ترميم بند قرغه و درونته که کار آن عملن جريان دارد، مطالعة 10 بند ديگر را نيز رويدست دارند.
موضوع ترميم و بازسازي بندها در حالي مطرح مي‌شود که براساس معلومات وزارت انرژي و آب، دربرخي از مناطق کشور به مانند ولايت کنر، عدم موجوديت بندهاي آب باعث شده که آب افغانستان در کشورهاي همسايه سرازير شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید