کریم خلیلی: جهانيان نبايد نسبت به جنايات در افغانستان بي‌تفاوت باشند

محمدکريم خليلي رييس شوراي عالي صلح کشور مي‌گويد که همه روز جنايات هولناکي در افغانستان به وقوع مي‌پيوندد که جهانيان نبايد نسبت به اين جنايات بي‌تفاوت باشند.
آقاي خليلي که در نشست بين‌المللي صلح در سئول سخن‌راني مي‌کرد گفت که جهانيان بايد در هماهنگي با هم‌ديگر چاره اساسي براي جناياتي که در افغانستان به وقوع مي‌پيوندد، بينديشند.
او، هم‌چنان گفت، کشورهايي که در آن‌ها منازعه جريان دارند بايد يک چارچوب فراگير سياسي را براي‌شان تعريف کنند تا در ميان جوانب درگير، «زبان»، «اهداف» و «منافع مشترک» ايجاد گردند.
رييس شوراي صلح بيان داشت که براي اين که صلح به يک امر پايدار مبدل گردند، به توسعه اقتصادي و توسعه انساني در کشورها، از آن جمله رشد آموزش و پرورش توجه اساسي، صورت بگيرد.
آقاي خليلي گفت که يکي از معضل‌هايي که جهان امروزي را رنج مي‌دهد، قرائت‌هاي تندروانه از دين و شريعت است. افراط‌گرايي ديني، مذهبي و فرقه‌يي سبب شده که زمينه‌‌ها و بسترهاي گفت‌وگوها ميان اديان و مذاهب، زدوده شده و گروه‌هاي افراطي براي يک‌دست‌‌سازي عقايد و باورها، دست به وحشيانه‌ترين اعمال بزنند.
او، افزود که اين وضعيت ايجاب مي‌کند که کشورهاي جهان در هماهنگي و هم‌سويي کامل، برنامه‌هايي را روي دست بگيرند، تا ريشه‌هاي ايدئولوژيکيِ افراط‌گرايي خشکانيده شده و نيز به حمايت سياسي و مالي از اين روند، پايان داده شود.
آقاي خليلي، اظهار داشت: «کشور ما افغانستان يکي از قربانيان افراط‌گرايي است. ما هر روز هزينه‌هاي زيادي را در مواردي پرداخت کرده ايم که اساسن در اهداف يک جنگ نمي‌گنجند. حمله بالاي عبادت‌گاه‌ها و کشتار مردم در حال عبادت، منفجر ساختن بيمارستان‌ها و به گلوله بستن بيماران، تخريب تأسيسات عامه و کشتن بيرحمانه اطفال و زنان، از جمله مواردي است که در جريان جنگ‌ها، در اين کشور رخ داده اند.»
رييس شوراي صلح تأکيد کرد: «مردم ما اين آرزومندي را دارند که کشورهاي جهان نسبت به هم‌چون حوادث بي‌تفاوت نباشند و در هماهنگي با هم‌ديگر چاره اساسي بينديشند.»
نشست سئول از سوي فدراسيون صلح جهاني، تحت عنوان «صلح، امنيت و توسعه انساني» در سئول پايتخت کورياي جنوبي برگزارشده است و در آن شماري از سران کشورها و چهره‌هاي سياسي و علميِ شناخته شده، براي بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي صلح در پيوند به امنيت و توسعه انساني، شرکت کرده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید