شفافيت انتخابات را زير سوال نبريد!

رييس جمهور غني در اين اواخر تعدادي از چهرههاي جديد را در برخي از کرسيهاي دولتي درمرکز و ولايتها گماشته است.
اين مقرريهاي جديد از سوي برخي از نامزدان رياست جمهوري باواکنشهاي تند مقابل شده است.
اين نامزدان استدلال ميکنند که آقاي غني خودش را در انتخابات آينده رياست جهوري کانديدا کرده است و مقرريهاي جديد نشان ميدهد که وي ميخواهد در انتخابات آينده دست به تقلب بزند از همين رودر کرسيهاي اساس افراد خودش را توظيف ميکند تا در انتخابات فعال باشند و به نفع وي کمپاين کنند.
برخي از نامزدان رياست جمهوري گفتند که اين مقرريهاي غني در حقيقت رشوه سياسي است که به برخي ميدهد تا در انتخابات طرفداران وي بيشتر شوند.
به همينگونه برخي ميگويند که اشرف غني در شهرداريها به ويژه شهرداري کابل افراد خودش را توظيف کرده و بيشتر رؤساي نواحي شهر کابل و رياستهاي مهم شهرداري کابل از قوم ويا نزديکان رييس جمهور اند که به هدف انتخابات آينده گماشته شده اند.
گرچه سخنگوي رييس جمهور گفته است که مقرريها در کرسيهاي دولتي يک امر معمول است، اما منتقدان رييس جمهور ميگويند که با اين عملکردهاي غني، انتخابات آينده رياست جمهوري شفاف نخواهد بود وامکان تقلبهاي گسترده در آن ميرود.
اين در حالياست که انتخابات گذشته رياست جمهوري همراه با تقلبهاي سازمان يافته ومهندسي شده بود وتقلبها در آن سطح بود که نهادهاي ملي و بينالمللي نتوانستند گرهکور شمارش آراي مردم را باز کنند و آراي پاک وناپاک را از هم تفکيک نمايند. سرانجام کميسيونهاي انتخاباتي اعتبار شان را از دست دادند و حکومت وحدت ملي به خاطر مصلحت علياي کشور آنهم با کوشش وزير خارجه امريکا شکل گرفت و اگر بر سر اين حکومت مصلحتي توافق صورت نميگرفت امکان داشت که با شعلهور شدن جنگها، کشور به سوي يک هرج ومرج کامل پيش رود و همه دار وندار نابود شود.
اکنون که ما دوباره در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم بايد تلاش شود که نهادهاي انتخاباتي اعتبار شان را که درانتخابات گذشته از دست داده اند دوباره به دست آورند.
رييس جمهور نيز نبايد کاري کند که شک مردم نسبت به برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري افزايش يابد؛ زيرا شعور سياسي مردم باوجود که فقر دامنگير شان است بالا رفته و آن ها هر حرکتي که به ضرر منافع ملي باشد آن را به خوبي درک ميکنند و فريب دادن واغفال مردم کار دشوار است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید