سرمقاله چرا تعديل قانون انتخابات؟

در حالي که هنوز سرنوشت برگزاري انتخابات آينده در هاله يي از شک و گمان ها قرار گرفته و معلوم نيست آيا در بيست و نهم ماه سرطان سال آينده انتخاباتي خواهيم داشت يا خير، رييس جمهور دست به کار شده است تا در قانون انتخابات کشور تعديلاتي وارد کند.
کسي از رييس جمهور بايد بپرسد در چنين موقعي که کمتر از پنج ماه به انتخابات رياست جمهوري مانده است، دست برد به قانون انتخابات در حالي که او نيز از شمار کانديدا هاي رياست جمهوريست، چه معني مي‌دهد؟
معمول چنين است که در بحبوحة انتخابات، رييس جمهور نبايد دست به تغييرات و تبدلات در کابينه، والي ها، فرماندهان پوليس و ديگر نهاد ها بزند. اين کار در کشوري مانند افغانستان به معني آماده گي براي جعل و تقلب و استفاده از مهره هاي مطلوب در انتخابات به سود کسي است و بايد از آن جلوگيري گردد.
همچنين معمول است که در آستانه انتخابات رييس جمهوري حق اين را ندارد تا در قوانيني که از آن در انتخابات ها استفاده مي شود، تعديل وارد کند؛ زيرا اين کار نيز مي تواند نيات او را در تغيير در قانون نشان بدهد تا با بهره گيري از آن روند انتخابات را به سود خود متحول بسازد.
حالا رييس جمهور ما نيز در پي آن است تا قانون انتخابات را تعديل کند و اين نشانه مطلوبي نيست.
در اعتراض به اين کار بنياد انتخابات شفاف افغانستان در نشست خبري اي که در اين رابطه برگزار شده بود ابراز داشته است، تغييراتي که رييس جمهوري کشور در قانون انتخابات افغانستان وارد کرده است رنگ و بوي حکومتي داشته و در آن سعي شده است که صلاحيت هاي رييس جمهور در آن افزايش يابد.
در اين مورد نماينده گان جامعه مدني و احزاب سياسي نيز نسبت به اين اقدام اظهار نگراني کرده اند .
در اين طرح کميته گزينش کميشنران از ميان رفته است و انتخاب رييس کميسيون را به عهده رييس جمهور گذاشته است.
ما باور داريم که در شرايط کنوني هر گونه دستبرد به قانون و تعديل آن هم قانوني نيست و هم صواب به نظر نمي رسد. همه طرف ها بايد از همين حالا همه مساعي شان را بکار بندند تا شرايط براي برگزاري انتخابات مهيا گردد. کار براي بدست آوردن هزينه انتخابات نيز از وظايف حکومت است که بايد براي دست يابي به آن با کشور هاي دوست افغانستان گفت و گو کند.
با در نظر داشت زمان برگزاري انتخابات که با آغاز تابستان برابري دارد، مي‌دانيم که فصل جنگ در افغانستان مي باشد و اين امر نيز جديت و توجه بيشتر حکومت را براي تأمين امنيت روند انتخابات مي خواهد.
انتخابات يک امر ضروري براي افغانستان است و بايد در وقت و زمان آن برگزار گردد. اين کار حتا در ثبات بخشي دولت نيز تأثير گذار مي باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید