به شمال رسیده گی کنید ورنه نظام هم سقوط خواهد کرد!

شمال دستخوش تحولات خونینی است. این تحولات همان است که از چندین ماه به اینسو بسیاری از کارشناسان امور نظامی، سیاسیون و پالیسی سازان آن را پیشبینی کرده بودند.
برخی باور دارند پروژه عبور جنگ از جنوب به شمال همان برنامه‌ای بود که کرزی در سال های آخر حکومتش در تبانی با امریکائیان در پیش کشید و در نتیجه بسیاری از مناطق شمال مورد تهاجم و لشکر کشی های طالبان قرار گرفت و جنگ در این ولایت ها مشتعل شد.
روشن است که اکنون نیز برنامه همان است و از این سبب با آغاز حکومت ترامپ در امریکا سیاست های آن کشور با ذات برنامه های پشت پرده حکومت در همان استقامت ها در حرکت است و تغییری در آن دیده نمی شود.
در نتیجه این سیاست ها است که نقشه و جغرافیای جنگ در شمال افغانستان در حالی گسترده می شود که حکومت چندان برنامه‌ی جدی برای سرکوب هراس افگنان ندارد و تروریستان در شمال در حال ایلجار وحشیانه ای شده اند و هر روز در این مناطق خون می ریزند و ویرانی می کنند.
طالبان در حاشیه های نزدیک شهر کندز هستند و منتظر دستور های مرموز و آشکاری اند تا برای سومین بار آن را به خاک و خون بکشانند.
وضعیت در ولایت سرپل فوق العاده بد است و دسته های داعش در آنجا و برخی از مناطق ولایت های همجوار آن آموزش می بینند و در کنار آن ها تروریست های از کشور های آسیای میانه حضور دارند.
بادغیس همچنان بحرانی است و در این روز ها ولایت فاریاب در آستانه یک فاجعه ایستاده است؛ زیرا دلایلی برای در هم کوبیدن این ولایت توسط طالبان در نزد حلقاتی در حکومت وجود دارد.
ولایت های فاریاب، سرپل و جوزجان مراکز قدرت عنعنوی جنرال کشور عبدالرشید دوستم است و از این رو برخی ها به شدت آرزو دارند و منتظر اند تا این فاجعۀ خونین رخ دهد و طالبان از کشته ها پشته ها بسازند.
بزرگ راه های تخار- کندز و کندز- بغلان همواره مورد تهدید طالبان قرار می گیرد و گاهی مسدود می شود.
اوضاع بدخشان با گذشت هر روز بدتر می شود و تسلط هراس افگنان بیشتر می گردد.
سیاست نا روشن حکومت در قبال این رویداد ها و در مجموع در ارتباط به شمال مردم را نگران کرده است. این سیاست از تنگنا های تاریک و مدهشی عبور می کند که به باور برخی از آگاهان سیاست های هژمونیستی برخی ها در نظام آن را رهبری می کند.
ما باور داریم که اگر رهبری نظام ریگی در کفش ندارد باید به سرعت به جنگ و پاک کاری طالبان و داعش در این مناطق اقدام کند و نگذارد که قدرت طالبان و داعش در شمال افزایش یابد.
نمونه شدن این مناطق با سوریه و موصل کاری است که می شود آن را حدث زد ولی این کار انهدام پایه های متزلزل نظام را که همین اکنون در نتیجه موجودیت تفرقه و چند دسته گی در رهبری آن به درجه سرخ نگرانی رسیده است، یک سره می کند.
به شمال رسیده گی کنید ورنه سقوط آن به دست طالبان شما را نیز به گورستان سقوط ذلت باری خواهد سپرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید