ميليون‌ها افغاني معاش امتيازي آموزگاران باميان حيف و ميل شده است

برخي رسانه‌ها به نقل از آموزگاران ولايت باميان از حيف و ميل شدن ميليون‌ها افغاني معاش امتيازي آموزگاران اين ولايت خبر داده اند.
شماري از آموزگاران ولسوالي يکه‌ولنگ ولايت باميان ادعا کرده اند که ميليون‌ها افغاني امتيازات ارتقاي بست آنان حيف و ميل شده است.
آنان مي‌گويند که براساس ارزيابي‌هاي که در شش سال گذشته از آنان صورت گرفته، سه قدم ارتقاي بست کرده‌اند که پول امتيازي هرآموزگار در اين مدت 45 الي 50 هزار افغاني مي‌شد؛ اما مسوولان مالي معارف اين ولايت براي هرکدام آنان حدود 6 تا 8 هزار افغاني حق‌الامتياز داده اند و متباقي پول آنان حيف و ميل شده است.
محمد سرور يکي از آموزگاران ولسوالي يکه‌ولنگ ولايت باميان به خبرگزاري “جمهور” گفته است: “من در سال 1390 هرسه قدم ارزيابي ارتقاي بست را سپري کردم که بايد ماهانه 750 افغاني که در مجموع حدود 50 هزار افغاني مي‌شد، حق‌الامتياز دريافت مي‌کردم؛ ولي حالا براي من شش هزار افغاني پرداخت شده است.”
به گفته او، حق الامتياز آموزگاران يکه‌ولنگ از سوي مستوفيت، رياست معارف ولايت باميان و مديريت معارف ولسوالي يکه ولنگ حيف و ميل شده است.
او، تاکيد کرد که تنها در ولسوالي يکه ولنگ معاشات امتيازي بيش از 400 معلم حيف و ميل شده است.
هم‌چنان، آموزگاران در ولسوالي‌هاي پنجاب و ورس ولايت باميان نيز با چنين مشکلي مواجه شده اند.
محمد علي يکي از آموزگاران در ولسوالي ورس ولايت باميان گفته است: “معاشات امتيازي آنان درماه ميزان از سوي وزارت معارف حواله شده بود؛ اما تا هنوز به معلمان نرسيده است.”
به گفته او، مسوولان رياست معارف باميان و مديران معارف ولسوالي‌هاي اين ولايت به زعم خود بالاي معاشات امتيازي معلمان تجارت مي‌کنند و حق آموزگاران را نمي‌دهند.
ايوب آرين رييس معارف باميان نيز تاييد کرد که شماري از آموزگاران از احتمال حيف و ميل معاشات امتيازي شان به اين رياست شکايت کرده اند.
با اين وجود، وزارت معارف مي‌گويد که شکايت معلمان باميان را دريافت کرده و براي بررسي اين موضوع هيأت تعيين کرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید