دختران ربات ساز افغان به کابل برگشتند؛ آنان خواهان حمايت و نگران امنيت شان اند

دختران ربات ساز افغانستان با دستاورد بزرگ از مسابقات جهاني رباتيک در واشنگتن، ديروز به کابل بازگشتند.
بازگشت اين دانش آموزان ربات ساز پس از کسب مدال نقره در فرودگاه کابل با استقبال گرم شماري از مقام‌هاي ارشد حکومت و شهروندان کشور روبرو شد.
افغانستان با اشتراک اين دختران در مسابقات جهاني ربات‌ها توانست در بخش “دست آوردهاي شجاعانه” جايگاه دوم و شاگردان سودان جنوبي، مقام اول را به دست آوردند.
دختران ربات ساز افغانستان، براي اولين بار به نماينده‌گي از افغانستان در رقابت جهاني رباتيک در واشنگتن شرکت نمودند. در اين رقابت‌ها که نماينده‌گان بيش از 160 کشور اشتراک داشتند، اين ربات سازان جوان افغان توانستند در بخش خود جايگاه دوم را به دست آورند.
تيم رباتيک افغانستان پيش از چاشت ديروز طي مراسمي در رياست اجرايي با حضور عبدالله عبدالله مورد استقبال قرار گرفتند اما از امنيت‌شان اظهار نگراني کردند.
دختران گروه رباتيک افغانستان که پس از موفقيت و کسب مدال از ايالات متحدة امريکا برگشته‌اند، مي‌خواهند بيشتر مورد حمايت قرار گيرند.
در اين مراسم فاطمه قادري، يکي از اعضاي گروه رباتيک افغانستان گفت که اين يک افتخار به تمام کشور است.
اين عضو گروه رباتيک افغانستان گفت پس از اين‌که در جلو رسانه‌هاي داخلي و خارجي ظاهر شده‌اند خطرناک است و بايد امنيت شان تأمين گردد.
او با گفتن اين‌که حکومت بايد ترانسپورت نيز براي‌شان فراهم نمايد، خاطرنشان ساخت که نياز به حمايت مادي و معنوي دارند.
فاطمه قادري گفت که ما مي‌خواهيم تحصيلات عالي خود را در خارج از افغانستان سپري کنيم، چون رشتة رباتيک در افغانستان وجود ندارد.

در همين حال عبدالله عبدالله گفت که مرحلة بعدي را براي‌شان در مواقع ديگر زمينه‌سازي خواهند کرد تا اين دختران دست‌آوردهاي بزرگتر داشته باشند.
او گفت که با عزم و شهامت و شجاعتي که مدالش را گروه رباتيک افغانستان گرفته‌است، ديده مي‌شود که آيندة خوب دارند و اين موضوع در تغيير زنده‌گي مردم نيز تأثير دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید