دست فروشان شهر کابل صاحب جواز فعاليت مي‌شوند

در حالي که جاده هاي موتر رو و پياده رو در شهر کابل توسط دست فروشان، تبنگي ها وکراچي داران که متاع خود را به فروش مي رسانند مسدود گرديده است، اين کار سر و صداهاي زيادي را سبب شده است.
عبدالله حبيب زي سرپرست شهرداري کابل طي نشستي در زمينه ثبت نمودن دست فروشان، تعيين مکان هاي مناسب و توزيع جواز فعاليت به آن ها تأکيد کرد.
سرپرست شهرداري کابل گفت: با استفاده از طرزالعمل ها و راهکارهاي مناسب جهت تنظيم دست فروشان، اداره شهرداري کابل تلاش دارد تا نظم شهري را در روي جاده ها و پياده روها تحقق بخشد تا با اعاده نظم شهري، زمينه اشتغال زايي نيز براي عده اي از شهريان به طريق احسن صورت گيرد.
اشرف غني رييس جمهور کشور هفته گذشته مقامات اداره انکشاف زون پايتخت را فرا خواند و از آن ها خواست تا براي بهبود نظم ترافيک در شهر چه زودتر دست به کار شوند.
ازدحام ترافيک در شهر کابل تنها وابسته به دست فروشان و کراچي بانان نيست، عوامل ديگر در ازدحام ترافيک نقش زياد دارند.
عاطف عبدالله يک راننده موتر در شهر کابل به آرمان ملي گفت، متأسفانه پوليس ترافيک آن طوري که لازم است وظايف خويش را براي تنظيم وسايط در شهر انجام نمي دهند.

يک باشنده کابل:
پوليس ترافيک توانايي کار را از دست داده است

وي گفت، پوليس ترافيک تمام چهارراه هاي عمده را در اختيار موترهاي شخصي و ميني بوس ها و تونس ها قرار داده واز هر کدام آن روزانه پول مي گيرد تا راکبان را از يک نقطة شهر به نقطة ديگر شهر انتقال دهند.
وي افزود، پوليس ترافيک حتا توان اين را از دست داده است تا وسايطي که شامل احصاييه ولايت هاي کشور اند را از شهر کابل خارج سازد، اين درحاليست که هم اکنون حدود يک صد هزار موتر تيز رفتار که شامل احصاييه ولايت هاي مختلف کشور اند در کابل عبور و مرور مي کنند و بيشتر اين موترها بدون جواز فعاليت وغير قانوني کار موترهاي تاکسي را انجام مي دهند که اگر اين وسايط از شهر کابل خارج ساخته شوند، خود به خود تعداد موترها در کابل کمتر و ازدحام ترافيک کاهش مي يابد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید