برای کنترول و مهار حوادث ناگوار طبیعی آماده باشیم!

بـاری هـا و بارنـده گی هـای متـداوم در کشـور نویـد مـی دهـد کـه سـال آینـده، سـاال پر برکـت خواهـد بـود. در حالـی کـه در سـال جـاری مـردم از کمبـود آب شـکایت داشـتند و پائیـن شـدن آب هـای زیرزمینـی همـه باشـنده گان کشـور را نگـران سـاخته بـود و برخـی از خانـواده هـا بـه همین منظـور مجبـور شـدند تـا خانه و کاشـانه شـان را تـرک بگوینـد و بـه جاهایـی برونـد کـه بـه آب دسترسـی داشـته باشـند، امـا برفبـاری ها و بارنده گـی هـای پـی در پی در زمسـتان امسـال، نشـان مـی دهـد کـه سـطح آب در سـال آینـده  بلنـد خواهـد آمـد و مشـکل کمبـود آب نسـبتا برطـرف خواهد شـد.

زمسـتان همـراه بـا برفبـاری هـای سـنگین، مشـکلاتی را هـم بـرای مـردم در قبـال داشـته اسـت. گذشـته از انسـداد برخی از شـاهراه ها و تونـل ها بـه اثر ایـن برفبـاری ها، جاری شـدن سـیلاب هـا در برخـی از ولایـت هـا از جملـه قندهـار و فـراه سـبب شـده تـا باشـنده گان این مناطـق آسـیب هـای فراوانـی را متحمل شـوند. دیروز گزارش شـد که جاری شـدن سـیلاب ها خسـارات بـزرگ مالی به مـردم رسـانیده و اگر نیروهـای امنیتـی بـرای نجـاب آسـیب دیده گان ناشـی از جـاری شـدن سـیلاب دسـت بـه کار نمـی شـدند تلفـات انسـانی در ولایـت هـای قندهـار و فـراه بـالا مـی رفت. ممکـن اسـت در چنـد روز و یـا ماه هـای آینده بـه اثـر بارنده گـی هـای دوامدار، سـیلاب های شـدید تـر دیگـر در برخـی از مناطـق آسـیب پذیـر جاری شـود و اگر این سـیلاب هـا کنترل نگـردد و تدابیـر بـرای مهـار آن از همیـن اکنون گرفته نشـود و برای آسـیب دیـده گان احتمالی، کمـک و مسـاعدت در نظـر نباشـد امـکان بروز فاجعـه انسـانی در کشـور بـه اثـر جاری شـدن سـیلاب هـا مـی رود و بایـد نهادهایـی کـه کار شـان رسـیده گـی بـه حـوادث طبیعـی اسـت، آماده گی لازم را داشـته باشـند و با تلاش شـان تلفـات انسـانی و خسـارات مالـی احتمالی را به حداقل برسـانند.

آن گونـه که از سـال های گذشـته تجربه داریم، برخـی از ایـن نهادها در روزهای عـادی چندان تدابیـر لازم بـرای رخدادهـا و حـوادث ناگـوار طبیعـی نمـی گیرنـد و زمانی که چنیـن حوادث واقـع مـی شـود، دسـت و پاچـه می شـوند و با عجلـه مـی خواهند جلـو تلفـات را بگیرند و به آسـیب دیده گان مسـاعدت و رسیده گی نمایند کـه کارشـان چنـدان نتیجـه بخش نمی باشـد و پیش از رسـیدن شـان بـه محلات آسـیب دیده، مـردم آن مناطق خسـارات زیاد مالـی و جانی را متحمل می شـوند. بـا توجـه بـه ایـن ملاحظـات، ایـن نهادهـا از همیـن اکنـون در فکـر مهـار و کنتـرل حـوادث ناگـوار در کشـور باشـند و بایـد مناطـق و محلاتـی را کـه امـکان جـاری شـدن سـیلاب هـا در آنجاهـا متصـور اسـت، شناسـایی کننـد و پیشـاپیش لوازمـی کـه آسـیب دیـده گان بـه آنهـا نیـاز دارنـد، در آن مناطـق جابه جـا کنند و مشـکل تدارکاتـی را حـل بدارنـد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید