سرمقاله: روزنه‌ي اميد براي انتخابات در کشور!

سرانجام پس از سال‌ها انتظار، مطابق روش معقول و دموکراتيک و مطابق انتظارات مردم کشور، اعضاي کميسيون هاي انتخاباتي برگزيده شدند و در يک اقدام مشابه رؤساي کميسيون هاي انتخاباتي نيز مشخص شدند و امروز هر کدام آن ها در هر دو کميسيون ها به کارهاي شان آغاز کردند.
اين مأمول زماني آغاز يافت که کميشنران در يک راي گيري انتخاب شدند و پس از آن در حضور داشت رييس جمهوري کشور حلف وفاداري نيز ياد کردند.
مطابق به انتخاباتي که در هردو کميسيون ها صورت گرفت حوا علم نورستاني به حيث رييس کميسيون مستقل انتخابات برگزيده شده ودر کميسيون مستقل شکايات انتخاباتي نيز خانم زهره بيان شينواري به عنوان رييس اين کميسيون انتخاب گرديده است.
به اين ترتيب هردو کميسيون داراي رؤسايي شدند که هردو از بانوان خوب کشور مي باشند و اين امر سبب اميدواري هاي بيشتر مردم نيز گرديده است که شايد اين بار امور اين کميسيون ها به خوبي مديريت شود و ديگر از تقلب و جعل در کميسيون ها در روند انتخابات هاي آينده کار گرفته نشود و ما در سال آينده در صورت برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شورا هاي ولسوالي ها، شاهد انتخابات سالم و شفاف باشيم تا بتوان به آينده اميدوار تر گرديد و کشور از بحران‌هاي انتخاباتي نجات يابد.
اين اولين بار است که دو بانو در رأس کميسيون هاي انتخابات افغانستان برگزيده مي‌شوند و اين نمايانگر آن است که بانوان کشورما مي‌توانند در رأس امور مهم و از جمله انتخابات کشور نيز برگزيده شوند و وظيفه اجرا کنند.
اين گزينش ها در آستانه روز هشتم مارچ – روز جهاني زن نيز صورت گرفته است و ما سمت هاي ياد شده را به هردو بانوي ورزيده کشور مبارک باد مي گوييم و اميدواريم که هردو بانو در ماموريت جديد شان کامياب باشند و بتوانند به خواست هاي مردم کشور در مديريت درست کميسيون هاي انتخاباتي عمل کنند.
روشن است و مردم نيز در انتخابات هاي گذشته به وضوح مشاهده کردند که هردو کميسيون ها در گذشته نتوانستند انتخابات شفاف و سالم را در کشور سازمان دهي کنند.
ايجاد حکومت وحدت ملي و آن هم به ياري وزير خارجه امريکا در پنج سال پيش يک بيني بريده گي و شرم کلاني به دامان حکومت افغانستان بوده است. اين حکومت در تمام امور خويش ناکام بوده است و چنانچه همه شاهد هستيم ناکامي هاي حکومت در همه امور مشهود است؛ ما نتوانستيم بد امني را در کشور مهار کنيم. دامنه هاي جنگ در سراسر کشور گسترده شد و مردم اميد شان را به آينده از دست دادند. حالا که گزينش کميشنران کميسيون هاي انتخاباتي به گونه سالم آن صورت گرفته است، ما اميدواريم که کميسيون هاي انتخاباتي بامديريت سالم بتوانند در راستاي وظايف شان عمل کنند و ما ديگر شاهد بحران انتخاباتي
در کشور خويش نباشيم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید