همسايه‌گان از نا امني مابهره برداري مي کنند!

اين يک موضوع آشکار است که علت و عامل اصلي منازعات ميان کشورها و دولت ها برآورده شدن و بقاي منافع ملي شان بوده که اين منافع مي تواند شامل دستيابي به منابع طبيعي، توسعه اراضي بهره برداري سياسي و غيره باشد. کشور ما افغانستان که سال هاي زيادي مورد تاخت وتاز قدرت هاي بزرگ و مداخلات آشکار و پنهان، مستقيم و غيرمستقيم کشور هاي همسايه قرار گرفته و طي حيات سياسي خويش هيچگاهي از اين معضلات در امان نبوده و نفس راحت نه کشيده، از اين امر مستثنا نمي باشد که بر علاوه ساير عوامل، يکي آن داشتن منابع سرشار طبيعي دست نخودره از جمله آب هاي وافر و خارج از کنترول اين سرزمين مي باشد. در چنين شرايط که جهان در عصر تکنالوژي قرار داشته و سخت به انرژي نياز مند بوده و آب هم برعلاوه آن که مايه حيات بشريت به حساب مي آيد منبع اصلي توليد انرژي نيز بوده و افغانستان هم منحيث يک کشور زراعتي که هزاران هکتار زمين باير داشته و از طرف ديگر انرژي مورد نيازش را از کشور هاي همسايه تأمين مي نمايد 80 درصد آب هاي آن از سال ها به اين سو به گونه رايگان و بدون محاسبه به کشورهاي همسايه سرازير مي گردد که يگانه علت عدم توجه دولت هاي گذشته و حال افغانستان جنگ هاي تحميلي و طولاني مدت در کشور بوده که در اين جنگ ها و نا امني ها هم به نوعي دست هاي پيدا وپنهان اين همسايه‌گان مغرض دخيل بوده و آن ها نيز طي اين مدت تا حد توان از اين آب گل آلود، ماهي مراد گرفته و به منظور دستيابي و برآورده شدن منافع شان نه تنها که براي تأمين صلح و امنيت در افغانستان کمک نه کرده، بلکه براي تداوم جنگ و حفظ بي ثباتي در اين کشور از هيچ نوع سعي و تلاش و مداخله در يغ نورزيده اند .
بالاخره در طول تاريخ بعد از رويکار آمدن و از ميان رفتن چندين رژيم و حکومت هاي مختلف، حکومت وحدت ملي افغانستان با ايجاد يک استراتيژي معقول اقتصادي و اتخاذ يک پاليسي دقيق در کنار ساير اقدامات مفيد و مؤثر خويش در عرصه اقتصادي مانند اعمار خط آهن ترکمنستان ، گشايش جاده ابريشم ، گشايش بندر چابهار ، دهليز هوايي بين هند وافغانستان و… تصميم به مديريت و محاسبه آب هاي کشور گرفته، در نظر دارد تا جهت رفع مشکلات و برآورده شدن نيازمندي هاي شهروندان کشور از لحاظ انرژي، بند ها و سدها اعمار نمايد ولي کشور هاي همسايه که سال ها از نا امني و بي ثباتي در افغانستان سوء استفاده نموده و بر علاوه ساير بهره برداري ها و سود جويي ها از آب هاي اين کشور نيز به طور رايگان بهره مند گرديده اند از اين اقدام حکومت سخت شوکه شده و به هذيان گويي و ياوه سرايي مي پردازند . چنانچه حسن روحاني رييس جمهوري ايران اخيراً طي يک نشست خبري اظهار داشته «ما نمي توانيم در برابر آنچه محيط زيست ما را خراب کند بي تفاوت باشيم اعمار بندها و سدها در شمال و جنوب افغانستان بالاي خراسان و سيستان ما تأثيرگذاراست…».
از آن جايي که افغانستان يک کشور مستقل و داراي اراضي ، جغرافيا مرز و حدود مشخص و معين بوده و نظر به ميثاق ها و قوانين بين المللي، صلاحيت تصميم گيري هر گونه اقدامات را در داخل جغرافيا و سرزمين خويش دارد، پس اين گونه اظهارات و ابراز نظرهاي مسؤولان کشورهاي همسايه کاملاً غير موجه بوده و مداخله آشکار در امور داخلي افغانستان محسوب مي گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید