مواد مخدر پديده زهرناک

افغانستان کشوري سرشار از منابع آبي، داراي دريا ها وچشمه هاي سرشار مي باشد که حدوداً 85 در صد مردم اين سرزمين زراعت پيشه بوده واز اين طريق امرار معيشت مي نمايند . خاک اين کشور زرا عتي وحاصل خيز بوده و هرنوع گياهي که زرع گردد به خوبي مي رويد.
ولي جنگ هاي سه دهه اخير نه تنها فقر، بدبختي وويراني را به بارآورده، بلکه زراعت ما را نيز آسيب پذيرساخته است و در ضمن، فرهنگ کشت هلال را نيز به پديدة زهرناک تبديل کرده است. قسمي که دشمنان مردم افغانستان يکي از عاملين جنگ هاي سه دهه اخير در کشورما بوده اند، عامل اصلي فرهنگ کشت کوکنار درکشورما نيزمي باشند که اين پديده سالانه صدها جوان مارا به کام مرگ مي کشاند و اين خود تهديد جدي را بر پيکر نسل جوان کشور گذاشته است .
اگرچه تا هنوز هم دولت افغانستان و هم جامعه بين المللي بر ضرورت مبارزه با توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان تأکيد ورزيده است؛ اما تا هنوز نتيجة قابل ملاحظه اي از سياست هاي دولت و جامعه جهاني در جهت کاهش کشت و توليد مواد مخدر به دست نيامده است وهمچنان کشور هاي متخاصم وشورشيان وساير گروه هاي تروريستي از اين خلاءها استفاده سوء مي نمايند که بيشترين نفع را اين گروه هاي افراطي که منافع غير انساني خويش را براي تخريب وتضعيف پايه هاي اجتماعي نظام ما انجام مي دهند به دست آورده وکمترين نفع را زارعان کشور به دست مي آورند . ولي دربعضي مواقع ديده شده است که کشت مواد مخدر به معتاد شدن اعضاي خانوادة شخص کشاورز نيز گرديده است .
مبارزه با مواد مخدر مانند مبارزه با پديدة تروريسم از مرزهاي جغرافيايي فراتر رفته و به يک مشکل بين المللي تبديل گرديده است. امروزه مسأله کشت، توليد و قاچاق مواد مخدر بسياري از دولت ها را درگير خود ساخته و امنيت، سياست و اجتماع آن کشورها را با خطرات و تهديدات جدي روبرو کرده است.مافياي مواد مخدر امروزه اختصاص به يک و يا چند کشور ندارد، اين سازمان در تمامي کشورها ريشه دوانيده و با پديدة تروريسم بين المللي پيوند عميق پيدا کرده است.
به هرحال، اين وظيفه هردهقان افغان ومسلمان است که باکشت هلال وظيفة ايماني و وجداني خود را در برابر اين مردم رنج ديده ايفا نمايند تا بار ديگر تروريستان ودشمنان اين ديار به اهداف شوم خويش نرسيده وما بتوانيم که به رشد متوازن اقتصادي نايل آييم وبه ناهنجاري هاي کشور خاتمه دهيم .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید