نوشيدن چاي سياه و سبز و مزاياي آن

چاي سياه و سبز در زنده‌گي انسان‌ها رُل بسي ارزشمند داشته که در سراسر گيتي مورد استعمال مي‌باشد. در وطن مان نيز چاي سياه وسبز به پيمانه وسيع نوشيده مي‌شود . وهمچنان طرفداران نوشيدن چاي سياه وسبزه بسيار زياد مي‌باشد . در وطن مان تقريبن ۹۹٪ مردم براي نوشيدن از چاي سياه وسبز استفاده مي‌نمايند.
نام اصلي چاي از لسان چينايي گرفته شده و مملکت که توليد زياد چاي را مي‌نمايد هم مملکت چين وقسمت‌هاي جنوبي آن مي‌باشد، که اين نام هم در کشور مان رايج بوده و بنام چاي ياد مي‌گردد .
ازين‌که چاي در افغانستان به حيث يک عنعنه و فرهنگ از زمانه هاي بسيار قديم به ارث مانده و در هر خانه افغان‌ها نوشيدن چاي سياه وسبز به‌حيث يک عنعنه و يک ضرورت پنداشته مي‌شود . چيزي که در هر قسمت ونواحي ميهن براي احترام مهمان يک عمل واضح وآشکار براي خوشي دوستان مي‌باشد.
بنده درباره مفادات اين ماده با انسان‌هاي کره زمين که در مناطق مختاف زنده‌گي دارند وبا علما مسلکي و متخصصين نظريات شانرا که در مورد تحقيق نموده شريک گردانيده که چاي چيست و مزاياي آن چيست که اينک نتيجه آن چنين بوده.
در تمام گيتي بعد از نوشيدن آب نوشيدني دوم چاي بوده که به درجه دوم جاي گرفته و بسياري مردم از نوشيدن ان لذت مي‌برند، همه ساله در حدود سه ميليارد کيلوگرام چاي توليد مي‌گردد، در مملکت جاپان ۸۰٪ مردم از نوشيدن چاي سبز استفاده مي‌نمايند.
نوشيدن چاي براي عضويت بسيار مفيد و جهت جلوگيري بسيار امراض وخيم يک وسيله خوب تداوي ويک ادويه مؤثر مي‌باشد.
چاي به نام‌هاي سياه وسبز شناخته شده وهردوي آن از يک بته سبز بالاي زمين رويده مي‌شود وبا انکشاف مراحل توليدي عصر مراحل ان تکميل وبالاخره برا ي نوشيدن آماده مي‌شود.
تفاوت چاي سياه وسبز درينست که براي برگ‌هاي چاي سبز اولن جوش داده مي‌شود و بعدن خشک مي‌گردد . وبرگ‌هاي چاي سياه بدون جوش دادن خشک گرديده وبعضي اوقات رنگ مواد شيميايي به آن علاوه مي‌گردد و بعدن براي نوشيدن آماده مي‌گردد. ممالک توليد کننده چاي چين، جاپان، هند، ترکيه وغيره مما لک بوده که قسمت زيا د آن در چين توليد مي‌گردد.
چاي به دو نوع سياه وسبز بوده که از جمله چاي سبز علاقه‌مندان روز افزون داشته که مفيديت آن براي صحت بيشتر بوده وافرادي که چاي سبز مي‌نوشند از مؤثريت ان مفادات زيادي را مي‌بينند که بعضاً با عسل يا بوره يا همراه با شريني هاي ديگر مي‌نوشند، به نظر بعضي علما نوشيدن چاي سبزجهت جلو گيري بعضي امراض خطرناک مانند سرطان مؤثر بوده ووقوعات آنرا کم مي‌نمايد وهمچنان براي پايين آوردن کولسترول خون هم تأثيرات بسيار داشته وجهت جلوگيري از تخريبات حجرات قلبي هم مؤثر مي‌باشد. نوشيدن چاي سبز انسان را جوان نگاه داشته وجهت داشتن عمر دراز يک ضمانت خوب مي‌نمايد در نوشيدن چاي سبز مفادات ذيل موجود است .
1- چاي سبز براي کم نمودن وزن بدن مفيد ومؤثر مي‌باشد.
2- براي امراض قلبي وکولسترول خون ادويه خوب مي‌باشد.
3- براي جلوگيري امراض سرطاني، تخريبات حجرات قلبي ودماغي خيلي مفيد مي‌باشد.
4-چاي سبز براي اذيما وپنديده‌گي جلدي و بندها وروماتيزم مؤثر وبراي نفس تنگي وعسرت تنفس هم مفيد مي‌باشد .عفونيت گوش‌ها راکم وبراي شنوايي مؤثربوده وبراي جلو گيري تشوشات عصبي ودماغي مفيد ودر تخريب مکروب‌هاي دندان ها کمک مي‌نمايد.
5-چاي سبز از حجرات روغن وچربو در توليد گلوکوز راتوقف داده وبراي مرض شکر وکنترل جريان خون ودر تقويه حافظه مغزي مفيد وتأثيرات خوب داشته که يک جهت عمده صحتمندي مي‌باشد.
چاي سياه زيادتر در ممالک غربي مورد استعمال بوده ودر ترکيب خويش دواهاي دارد که در هضم غذا مؤثر مي‌باشد چاي سياه به عمل احتراق شدت بخشيده ومانع چاغي مي‌گردد اذيما وتوسع عظام راتقليل داده واز آن جلوگيري مي‌نمايد ودر امراض ساري دهن هم مؤثر مي‌باشد . از تحقيقات معلوم گرديده که چاي سياه براي قلب قوت بخشيده واز ذخيره چربو جلوگيري مي‌نمايد براي مغز تسکين کننده وبراي از بين بردن ويروس‌ها ومکروب‌هاي مختلف مؤثر مي‌باشد، چاي سيا نسبت به چاي سبز در جهان زيادتر نوشيده مي‌شود.
تحقيقات نشان داده که نوشيدن چاي براي بدن انسان بسيار مفيد بوده خستگي ومانده‌گي راازبين برده وبراي تسکين رواني وعصبي بسيار مؤثر ومژده يک صحت خوب را مي‌دهد. چاي براي اجتماع دوستان يک وسيله مجزا بوده ويک تحفه خوب بوده که علاوه از لذت ان صحتمندي دماغي هم داشته .با تذکر معلومات فوق چاي يک وسيله خوب صحت وآرامش بوده که براي انسان‌ها مژده صحتمندي وآرامش را داده که لذت ومزه خوب درآن نهفته بوده نام اين بته بنام چاي مانده وما براي نوشيدن آن آماده مي‌باشيم .
الحاج رنځوال دوکتور
محمدجعفر لورين

اشتراک گذاری:

نظر بدهید