مجرمین خطرناک اعدام شوند !

افغانستان در دوران جدید پسا طالبانی، گام های سازنده ای در راستای تطبیق قانون برنداشته است. این امر یکی از عوامل افزایش فساد در دم و دستگاه دولتی می باشد. شاید یکی از دلایلی که در محلات دور از پایتخت مردم برای حل وفصل قضایای مربوطۀ شان به محاکم طالبان مراجعه می کنند همین باشد.
در چنین حال و هوایی جرم وجنایت همراه با ناامنی در کابل و ولایت‌ها افزایش چشم گیری یافته و زنده گی را در کام مردم تلخ تر کرده است. کابل همه روزه شاهد رخداد های جنایی می باشد و آدم‌ربایی یکی از جرم هایست که همچنان رو به فزونی است.
افزایش فقر و بیکاری، در کنار دیگر مؤلفه های ناشی از جنگ، دلیلی بر روی آوردن جوانان و نوجوانان به جرم و جنایت می باشد و در کنار آن افت حیران کنندۀ اخلاقیات در میان شهروندان کشور که ثمرۀ جنگ است و بی اعتنایی های بسیاری ها به دستورات دینی و نبود مدیریت والدین در میان خانواده ها، عوامل دیگر هستند که جرم و جنایات را دامن زده اند و باید برای ریشه کن کردن آن ها حکومت، اولیای امور دین و خانواده ها دست به کار شوند.
به درستی که در کنار عوامل عینی فقر و تنگدستی و جنگ، عامل فرهنگی در درجه بعد در این راستا حایز اهمیت است.
دیروز گزارش شد که تا اکنون ششصد پرونده آدم‌ربایی در اداره سارنوالی تکمیل و به محاکم سپرده شده اند. این نکته حایز اهمیت فراوان است ولی نکته مهم در پیوند به این محاکم همانا کندی عملکرد محاکم در این رابطه می باشد.
به تازه گی کودک دختر هشت ساله توسط دو نوجوان اختطاف و بعد کشته شد. چند سارنوال در نقاط گوناگون کشور ترور شدند و این رخداد ها ضرورت شدت بخشیدن در امر مبارزه با جرم و جنایت را تقویت می کند و با این حال نیز مراجع عدلی و قضایی توجه شان را به محاکمه مجرمین و بازداشت قاتلان و آدم ربایان فراری بیشتر سازند.
پیگیری سریع این جرایم مشهود که مجرمین آن ها نیز بازداشت شده اند و در زندان ها منتظر سرنوشت شان هستند، نکته ای است که خواست مردم می باشد و همه باور دارند که باید این روند بی آن که در آن سهل نگاری گردد، انجام یابد.
مردم باور دارند که اگر نهاد های تنفیذ قانون واقع بینانه و بی آن که در کار های شان فساد رخنه کند دست به کار شوند و به امور مجرمین خطرناک چون قاتلان، اختطاف گران، قاچاقچیان مواد مخدر و … بر حسب ایجابات قانون و شرع غرای محمدی عمل نمایند، بیگمان این کار در کاهش جرم و جنایات تأثیرات زیادی خواهد داشت.
هر چند افغانستان بنابر مصلحت هایی دست به اعدام مجرمین نمی زند ولی در حالت مشدده و بسیار وخیمی که افغانستان گرفتار آن است، خیلی ضرور است تا جزای اعدام در مورد مجرمین خطرناک از جمله اختطاف چیان تطبیق گردد. وقتی دین در این گونه موارد جزای سنگین و شدید وضع کرده است، در آن حکمت های فراوانی است وباید آن را رعایت کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید