ازمذاکره طالبان با طالبان حمایت نشود!

دراین روزها بحث داغ همه رسانه ها و محافل سیاسی موضوع مذاکره با طالبان است.
برخی از گروه های سیاسی آماده گی می گیرند تا چه کسانی به نماینده گی شان با طالبان مذاکره کنند.
رایزنی ها در رابطه جریان دارد و برخی از جریان های سیاسی فهرستی را در شبکه های اجتماعی به نشر سپرده اند که گویا آن افراد وارد گفت و گو با طالبان می شوند.
پرسش این است که کدام افراد با چه مواصفاتی باید با طالبان مذاکره کنند.
طالبان گروه ایدیولوژیک اند که باورهای ویژه در مورد چگونگی حکومت ونظام دارند. گرچه برخی باوردارند که گروه طالبان، به منظور اهداف مشخص شبکه های استخباراتی ایجاد شده و این شبکه های جاسوسی از طالبان زیر نام دفاع و حمایت از شریعت وامارت اسلامی استفاده ابزاری می کنند، اما در صفوف طالبان افراد ساده و بی خبر از مسایل جاری و برنامه های دستگاه اطلاعاتی وجود دارند که فکر می کنند راه اندازی حملات انتحاری و ریختاندن خون های بی گناهان، جهاد است و خشونت و دشمنی یگانه آموزه اصلی دین است و این افراد ساده لوح زیر تأثیر فتواهای ظاهرن اسلامی و گروه های تکفیری که جز تفسیق و تکفیر مسلمانان به هیچ چیزدیگر اندیشه نمی کنند، قرار دارند.
از سوی دیگر درداخل و بیرون از نظام افرادی اند که یا فکر طالبانی دارند و یا به مقاصد سیاسی از طالبان حمایت می کنند.
اکنون که مذاکره با طالبان ممکن است انجام شود باید دقت شود تا کسانی با طالبان و نماینده گان شان وارد مذاکره شوند که باور و فکر طالبانی نداشته باشند و در گفت و گو ها، طالبان را متقاعد بسازند که انعطاف نشان بدهند و این ظرفیت و استعداد را دریابند که در جامعه با افراد گوناگون و باورهای مختلف زنده گی و آزادی های مشروع و مدنی مردم را به رسمیت بشناسند.
اگر حامیان طالبان در ترکیب هیأت مذاکره کننده به مجالس صلح فرستاده شوند، آنها چه گفتنی دارند که آن را با طالبان در میان بگذارند؟
طالبان اگر پیشنهاد بدهند که امارت اسلامی شان را همه مردم بپذیرند، حامیان آنها نیز این پیشنهاد را خواهند پذیرفت و سر انجام مشکل حل نخواهد شد و صلحی که سر انجام مردم می خواهند به آن نایل نخواهیم گشت.
با توجه به همین ملاحظات، در مذاکرات صلح و گفت و گو با طالبان حامیان طالبان نباید فرستاده شوند و بگذارند افرادی با طالبان مذاکره کنند که از نظر باورها و برداشت های شان با آنها اختلاف دارند تا سر انجام پس از مذاکرات هر دو طرف با انعطاف شان به یک نقطه برسند و به توافقات دست یابند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید