بند سلما حفاظت شود!

حفاظت از دارايي هاي عامه و ملکيت هاي دولتي و جان و مال شهروندان کشور به دوش دولت است که به وسيلة نيروهاي امنيتي و دفاعي کشور اعاده مي گردد.
اگر دولت نتواند از اين ملکيت ها به گونة شايد و بايد دفاع کند و آن را نگهداري کند، در آن صورت دشمنان مردم و کشور ما آماده اند که آن ها را به آتش بکشند و يا ويران کنند .
طالبان در اين زمينه تجربه هاي بارزي از ويرانگري دارند و مردم نيک مي دانند که آنان در طول اين سالها ميلياردها دالر به دارايي هاي عامه و دولتي خسارات وارد کرده اند و از اين رهگذر وطن خويش را ويرانتر ساخته و به ساز همسايه گان آزمند و بد نيت مان رقصيده اند.
برخي از همسايه گان ما در طول اين سه دهه، يکي از اهداف شان ويراني و عقب ماني اين سرزمين بوده است. آن ها براي رسيدن به اين هدف از هيچ گونه تلاشي دريغ نکردند و در تباني با آن، انسان هاي وجدان مرده و فروخته شده و مزدور از شهروندان مان با آنان دست اتحاد داده و در اين ويرانگري و غارت و چپاول همراه شده اند.
بند سلما و ديگر بند هاي کشور که درکنار سود رساني در بخش زراعت، بخشي از انرژي برق رابراي مردم تأمين مي کنند، از دارايي هاي باارزش مردم ما هستند که بايد از آن ها به شدت نگهداري شود.
دشمنان مردم ما در تباني با بيگانه گان در چند سال گذشته چند بار تلاش کردند که به تأسيسات بند سلما زيان وارد کنند. آنان از کشتار کارگران و محافظين اين بند گرفته تا به آتش کشيدن وسايط شاغل در کار آبادي اين بند دريغ نکردند تا کار ساختمان آن را به تأخير اندازند.
حالا که اين بند به بهره برداري سپرده شده است طالبان مي کوشند تا مناطقي را که اين بند در آن قرار دارد به تصرف خود در آورند.
گزارش هايي در دست است که ايراني ها بيشتر در اين راه علاقمندي دارند و از اين رو طالبان را ياري کردند تا نيرو هاي شان پس از چند روز جنگ هاي شديد، ولسوالي تيوره ولايت غور را اشغال کنند.
اشغال تيوره توسط طالبان بسيار داراي اهميت فوق العاده مي باشد، زيران آنان در پي آن هستند که از طريق راه هاي منتهي به بند سلما، گام هاي بعدي را براي تصرف مناطقي که آنان را به مقصد مي رساند بردارند.
با توجه به اهميت مسأله، ما اميدواريم که دولت در اين راستا با جديت بيشتري وارد عمل شود و پيش از اين که دشمن بتواند خود را به هدف ياد شده نزديک کند، بساط آنان را از تيوره برچيند و تدابير جدي و فوري احتياطي را براي مصون ماندن اين بند و همه کارگران، منسوبين و محافظين آن اتخاذ کند.
اين بند براي مردم و کشور ما يک خط قرمز است وبايد رعايت حال آن را کرد ورنه هر گونه غفلتي مي تواند منجر به بروز ضايعة جبران ناپذير براي مردم و کشور گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید