به هوشدارهاي اداره هواشناسي بي اعتنا نباشيد!

پيش گويي هاي اداره هواشناسي کشور مشعر است که در چند روز آينده باران هاي شديدي در بسياري از ولايت ها خواهد باريد. با توجه به اين که هفته هاي گذشته نيز ما شاهد بروز سيلاب هاي شديدي در ولايت‌هاي قندهار، هلمند، هرات، بادغيس، فارياب و بلخ بوده ايم، نگراني هاي زيادي وجود دارد که شايد در روز هاي آينده نيز در شماري از ولايت ها بارنده گي ها سبب جاري شدن سيلاب ها گردد.
مردم ديده اند که امور کمک رساني به سيلاب رسيده گان در هفته هاي گذشته قناعت بخش نبوده است. بي‌جا شده‌گان سيل که دار و ندار و مواشي شان را در سيل از دست داده اند هنوز محتاج سرپناه هستند و توان دوباره سازي خانه ها و زمين هاي شان نيستند و نيازمند دستگيري حکومت مي باشند.
نگراني مردم را بايد جدي گرفت. به هشدار هاي اداره هوا شناسي کشور نيز بايد توجه داشت که ممکن سيلاب هايي که اگر رخ دهند، خسارات و تلفاتي را خداي ناخواسته به هموطنان ما به بار بياورد.
از اين است که حکومت بايد به اداره مبارزه با حوادث امکانات لازم را فراهم کند تا بتواند در اين مبارزه به درستي عمل کند.
نهاد هاي مسوول در ولايت ها بايد از همين اکنون از رهگذر وسايل، تجهيزات و نيازمندي هاي اوليه براي کمک به آسيب ديده گان احتمالي، اکمال گردند. همه ما باور داريم که علاج واقعه بايد قبل از واقعه گردد؛ ازاين رو اين نهاد ها بايد از همين اکنون ظرفيت و توانايي هاي آن را داشته باشند که در برابر سيل هاي احتمالي آماده باشند.
مواد غذايي، لباس، خيمه براي سرپناه و ديگر وسايل براي خانواده ها در نهاد هاي ولايتي بايد وجود داشته باشند تا به آسيب رسيده گان کمک شوند. ما نمي توانيم شاهد بدبختي کساني باشيم که از اثر سيلاب و ديگر حوادث طبيعي زيان‌مند گردند.
ثروت‌مندان و تاجران ملي نيز بايد در اين راه بسيج گردند. کمک به هم‌نوعان در دستورات دين مبين اسلام وجود دارد و ما را مکلف مي‌دارد که در هنگام پيشامد هاي ناگوار و حوادث و آفات طبيعي که مردم را متضرر مي سازد، هر چه در توان داريم براي کمک به مردم دريغ نکنيم.
مي‌دانيم که حکومت ما در شرايط جنگي قرار دارد، به تنهايي نمي تواند از عهده اين همه دشواري ها بدر شود، ازاين رو بايد از نهاد هاي بين المللي و کشور هاي دوست در زمينه طالب همياري و همکاري گردد.
با توجه به رخداد هاي مشابه که طي هفته هاي اخير در کشور همسايه ايران رخ‌داد و بعد موج بارنده‌گي هاي شديد وارد افغانستان شد و هنوز مخاطرات آن در بسياري از ولايت هاي کشور وجود دارد، ما بايد آماده مقابله با پيشامد هاي احتمالي باشيم تا در صورت بروز آن ها، در وقت کم به کمک هموطنان نيازمند برسيم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید