نمایش قدرت شاهانه در جزیره فراموشی

محمـد اشـرف غنـی در سـفرش بـه ولایـت فاریاب گفتـه اسـت کـه ایـن ولایت بـه ولایت درجـه یک و مرکـز مالـداری افغانسـتان تبدیل میشـود. او، روز پنجشـنبه (22 حمـل) در دیـدار بـا جوانـان و فعـالان مدنـی فاریـاب گفـت کـه این ولایـت تمام معیارهـای یـک ولایت درجـه اول را دارا میباشـد و بـه ولایـت درجـه اول ارتقـا می یابد.

آقـای غنـی در مـورد تأمیـن امنیـت فاریاب نیـز گفته کـه حکومت تمرکـز جدی بـه خاطر تأمیـن امنیت و بازشـدن شـاهراه ها دارد و بـه مخاطبانـش گفـت کـه اطمینـان داشـته باشـند، قـوای دلیـر امنیتـی و دفاعی، امنیـت ولایـت فاریـاب را تأمیـن میکنند. رییـس جمهـوری کشـور، خطـاب بـه نسـل جـوان گفتـه اسـت کـه اقتصـاد و تشـبث را محـور اصلـی فعالیت هـای شـان قـرار بدهنـد تـا بـه فقـر و عـدم اشـتغال در کشـور نقطـۀ پایـان گذاشـته شـود.

آقـای غنـی همچنان گفته اسـت که روی زبـان عظیم اوزبیکـی سـرمایه گذاری میشـود؛ زیرا ایـن زبان در گسـترش روابط منطقه یی افغانسـتان تأثیـر مثبت دارد. سـفر آقـای غنـی بـه ولایـت فاریـاب در شـرایطی صـورت می گیـرد کـه فاریـاب سالهاسـت به دسـت فراموشـی سـپرده شـده اسـت. این ولایـت در غیبت معنـادار و آگاهانـه حکومـت مرکزی، طـی نزدیک به پنـج سـال اخیـر بـه عرصـه تاخـت و تـاز خطرنـاک تریـن گروه هـای تروریسـتی بین المللـی ماننـد گـروه تروریسـتی داعـش و طالبـان بـدل شـده اسـت و حکومـت مرکزی، کاملن حسـاب شـده، چشـم خود را بـه روی رویدادهـای امنیتی ویرانگر فاریاب بسـته است.

ایـن ولایـت همچنـان بـه دنبـال بـروز تنش هـای صحنـه سـازی شـده ارگ ریاسـت جمهـوری بـا جنـرال عبدالرشـید دوسـتم، معاون نخسـت ریاسـت جمهـوری، همـواره آزمونگاه دسیسـه های سیاسـی و قومـی و جناحـی دولـت مرکـزی علیه سـاکنان بومی آن بـوده اسـت. بازداشـت فجیـع جنـرال نظـام الدین قیصـاری؛ فرمانده نیروهای خیـزش مردمی فاریاب و همراهانـش، یکـی از مرگبارتریـن اقدامات حکومت مرکـزی علیـه فاریـاب بـود کـه بـه بـروز موجـی بی سـابقه از اعتراضـات ضـد حکومتـی در چندیـن ولایت کشـور و سراسـر شمال افغانسـتان، منجر شد. حکومـت در پـی آن رویداد، در واکنشـی شـرم آور و خفت انگیز، سـرانجام مجبور به عقب نشـینی شـد و ممنوعیـت بازگشـت جنرال دوسـتم از تبعید در ترکیه بـه کابـل را برداشـت و آزادی هـای سیاسـی نسـبی را بـرای او و رهبـران متحـدش در ایتلاف نجـات و ایتلاف ملـی فراهـم کرد. بـا ایـن حـال، اوضـاع در فاریـاب، هرگـز بـه سـود مـردم، بهبـود نیافـت.

فاریـاب همچنان کانـون فتنه و بحـران و ناامنـی و جنـگ و فقـر و فراموشـی باقـی مانـد و تروریسـتهای بین المللـی بـا خاموشـی و چشم پوشـی عمـدی ارگ و دسـتگاه های امنیتـی، همچنـان بـه جـولان هـای جنایتکارانـه شـان در فاریـاب ادامـه دادنـد. بـا ایـن حـال، اشـرف غنـی، در کمـال وقاحـت و بی شـرمی، چندماه مانـده به انتخابات ریاسـت جمهوری، یکبـار دیگـر راهـی ولایـت فاریـاب شـد، تـا بـدون توجـه بـه فتنه انگیزی هـا، نامردمی ها، رسـوایی ها و بی اعتنایـی های تحقیرکننده و تبعیـض آمیزش علیه مردم و رهبـران قومـی، فرماندهـان نظامی و رهبران سیاسـی آن ولایـت، برای گدایـی و دریوزگـی رای، وعده های رنگارنـگ و دروغیـن بدهد. آقـای غنـی در حالـی از ارتقـای فاریـاب بـه ولایـت درجـه یـک و تبدیـل آن به قطـب مالداری افغانسـتان سـخن می گویـد که هیچ فرصتی بـرای عملیاتی کردن ایـن وعده هـای کاذب و تبلیغاتـی در اختیـار نـدارد. او امـا در طـول نزدیک به پنج سـال گذشـته، این فرصت را داشـت کـه بـه پـاس آرای یکدسـت اوزبیک هـای سـاکن فاریاب در انتخابات پیشـین ریاست جمهوری، حـق آن مـردم را بـه جـا مـی آورد و بـه وعده هایی که بـه آنـان و رهبـران شـان داده بـود، مردانـه و صادقانـه عمـل میکرد.

اکنـون بـی تردید، مـردم فاریاب از او، خواهند پرسـید کـه در چندسـال گذشـته کجـا بـودی و چـه کاری بـرای آنهـا انجام دادی کـه پس از انتخابات ریاسـت جمهـوری پیـش رو انجـام دهی؟! آقـای غنـی بـا نمایـش قـدرت شـاهانه در جزیـره فراموشـی فاریـاب، بـه شـعور و تشـخیص و درک مـردم آن ولایـت، توهیـن کـرد؛ زیـرا یکبـار دیگـر تلاش کـرد، تـا آنهـا را بـه منظـور تحقـق اهـداف و مقاصـد سیاسـی و انتخاباتـی اش بـه بـازی بگیـرد؛ امـا او بـی تردیـد، پاسـخ محکـم و مرگبـار مـردم را در انتخابـات پیـش رو دریافـت خواهـد کـرد، اگـر انتخاباتـی برگـزار شـود.

محمدرضا امینی

اشتراک گذاری:

نظر بدهید