افزایش تلفات نیروهای امنیتی قابل اندیشه است!

از اواخـر ماه حوت سـال گذشـته تـا اکنون آمار تلفـات نیرو هـای امنیتـی در جنگ با طالبان افزایش یافته اسـت. هموطنان مـا آگاهـی دارند کـه در ولایت های فاریـاب، بادغیس و کندز جنـگ هایـی خونیـن طی چنـد هفتـه اخیـر ادامه داشـت.

از آغـاز سـال نو، طالبان به حملات شـان شـدت داده اند. جنگ در فاریـاب و بـالا مرغـاب و جوزجان نمونه های روشـنی از تصمیم طالبان برای تشـدید جنگ در افغانسـتان اسـت. جنـگ هـا در بالا مرغاب بادغیـس با تلفات شـدید نیرو های طالبـان و نیـرو هـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان همـراه بوده اسـت.

منابعـی گـزارش داده انـد کـه در ایـن جنگ هـا ده ها تـن از نیـرو هـای دلیـر امنیتی ما شـهید شـده اند. ایـن ارقـام بـرای مـردم ما هشـدار دهنـده و تـکان دهنده می باشـد. ایـن تلفات نشـان می دهد کـه کار در جایـی می لنگد. در جایـی در میـان نیرو های امنیتی و دفاعی ما، اشـتباه نظامی وجـود دارد و مدیران جنگ نتوانسـته اند آن را بشناسـند و آن را رفـع کننـد. این گونه اشـتباهات برای سـربازان و افسـران مـا آسـیب هـای بیشـتر از ایـن خواهد رسـاند و تلفـات ما را افزایـش خواهـد داد.

معلوم اسـت که بـردن تابوت هـای نیرو هـای امنیتـی و دفاعـی مـا بـه روسـتا ها و شـهر ها افـزون بر ایـن کـه مـورال نیـرو های امنیتـی و دفاعـی ما را می شـکند، امیـد مـردم را برای فـردا خدشـه دار می کند. همـه بـاور داریـم کـه بهـار و تابسـتان فصـل های جنـگ در افغانسـتان مـی باشـند. بـا در نظرداشـت ایـن کـه طالبـان در مذاکـرات شـان برای صلـح صادق نیسـتند، برای دسـتیابی به مناطـق زیـاد و گرفتـن امتیازات زیـاد، جنگ هـای خونینی را در برخـی از مناطـق شـدت بخشـیده اند.

آغـاز برنامـه هـای جنگـی طالبـان زیر نـام الفتح، گویـای این واقعیـت اسـت؛ زیـرا آنان حتا باورمند شـده اند کـه در جنگ هـا پیروز خواهند شـد. بـرای نهـاد هـا و مسـوولان امنیتـی کشـور پیشـنهاد داریـم تـا یـک بـار دیگـر برنامـه هـای جنگـی شـان را در مقابلـه با طالبان روشـمندانه و علمی و زیرنظر مشـاوران نظامی تدوین و عملـی کننـد. توظیـف فرماندهانی کـه به مناطق آشـنایی و معرفت داشـته باشـند یک نکته بسـیار مهم اسـت؛ زیرا دراین صـورت، امکان آسـیب پذیری و تلفات در میـان نیرو های ما بـه حـد اقـل کاهش مـی یابد.

بخاطـر داشـته باشـید کـه طالبـان نیـروی تروریسـتی، جنگ طلـب و افراطـی هسـتند و تمایـل چندانـی به صلـح ندارند. نمایـش مضحک آنـان در دوحـه با مذاکـره کننـده امریکایی، دال بـر روحیـه جـاه طلبانـه و جنـگ خواهانۀ آنان می باشـد. بـرای صلـح بـا امریکائیـان گفت و گـو می کنند ولـی حاضر نیسـتند با حکومـت قانونی افغانسـتان مذاکـره کنند. ایـن نمایـش برای همـۀ ما، بـرای حکومت ما و بـرای جامعۀ جهانـی خیلـی مهـم اسـت.

طالبـان بـه راسـتی قابـل اعتمـاد نیسـتند. از یـک سـو بـر طبـل جنـگ مـی کوبنـد و از جانب دیگـر بـا امریکائیـان گفـت و گـو مـی کنند. ایـن برنامـه ای اسـت کـه اگـر به همیـن منـوال پیـش بـرود، عاقبـت خوبی نخواهـد داشـت. طالبـان فعالیـت هـای صلیب سـرخ جهانی را در سـاحات تحـت کنتـرول شـان متوقـف کـرده انـد و به کارکنـان آن تهدیـد کـرده انـد که به آنـان حمله خواهد شـد. این موارد قابل درنگ و تأمل است.

نیـرو هـای دفاعی و امنیتـی ما باید با احتیاط کامل و سـنجیده شـده وارد کارزار جنـگ بـا طالبان شـوند. این امر هم شـانس پیـروزی بـر دشـمن را افزایـش میدهـد و از سـویی هم جان منسـوبین نهـاد هـای نظامی مـارا در معرکه هـای جنگ حفظ مـی کنـد. مـا از یـک سـو طرفـدار صلـح در کشـور خویش هسـتیم و از جانبـی هـم بـاور داریم کـه اگر طالبـان نخواهند شـرایط مـا و دوسـتان بین المللی ما را در رونـد گفت و گو ها بپذیرنـد و بـه جنـگ ادامه دهند، با آن هـا خواهیم جنگید و با ارادۀ محکـم تـر از پیـش جنـگ را به پیش خواهیم بـرد و این کار نویـد دهنده پیـروزی خواهد بود.

طالبـان کـه دور گفـت و گو ها برای صلح در افغانسـتان را با امریـکا آغـاز کرده انـد، جنگ های کنونی را برای دسـتیابی به مناطق بیشـتر بـه راه انداخته اند. طالبـان بـا این حـال برنامه های جنگی شـان را زیر نـام الفتح شـروع کـرده انـد و بـاور دارنـد کـه در ایـن رونـد بـه فتح و پیروزی دسـت خواهنـد یافت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید