نگذارید افغانستان به بازیگرخانه دیگران مبدل شود

بحـث جنـگ وصلـح درافغانسـتان به یک بـازی بزرگ سیاسـی درمنطقـه و فـرا از منطقـه مبدل شـده اسـت و چنـان معلـوم مـی شـود کـه اگـر ایـن رونـد مدیریت نشـود ممکـن افغانسـتان بـه بازیگـر خانـه ی بـزرگ تبدیل شـود. اگـر رونـد جنـگ و صلح درافغانسـتان موشـگافی شـود ایـن سـوال مطرح می شـود کـه چـرا افغانان وسـیله این جنـگ شـده انـد؟

کشـورها بـرای تحقـق اهـداف خـود درمنطقه دنبال وسـیله می باشـند و در هربرهـه از افراد به خاطر تحقق اهداف سیاسـی اسـتفاده کرده اند که بیشـتر بـه منافـع خـود فکر می کننـد تا منافـع ملـی و مردمی و ایـن راهـکار کهنـه را مـی تـوان درجنـگ افغانسـتان به خوبـی شناسـایی کـرد.

اگر ایـن اهداف شناسـایی شـده اسـت و اگـر انگیـزه و دلیـل این جنـگ کور پنهـان باقی نـه مانـده اسـت پـس چـرا بازهـم افغان هـا وسـیله این جنـگ می باشـند. درد مردم افغانسـتان از همین اسـت، زمانی که بخشی از افـراد یـک جامعه برای اهـداف دیگران درسـرزمین خود مـی جنگنـد، مـی کشـند، ویـران می کننـد و بـه بربادی وطـن دسـت و آسـتین برمـی زننـد، چگونه میتـوان از دیگـران گلایـه کـرد، از دیگران نالید، زیـرا این ما بودیم کـه هرگز ما نشـدیم؛ عنـان اراده خود را بـه دیگران دادیم و اکنـون دسـت تگـدی دراز کـرده ایـم و از دیگـران می خواهیـم که درمـورد آینده ی وطن و مردم کشـور تصمیم بگیرند.

زمانـی کـه بحـث اهـداف دیگران مطـرح می شـود نباید فرامـوش کـرد اهـداف بدون وسـیله برآورده نمی شـود. بنابرایـن هنوز دیر نشـده اسـت، افغـان هـا درک کنند با کنـار زدن هـا، گـره کـور صلح بـاز نمی شـود؛ این کنار آمـدن ها می باشـد کـه می تواند گـره از معضـل بازکند. اگـر بـی پیرایـه تـر بـه ایـن موضـوع پرداخته شـود باید بپرسـیم کـه تاچـه زمانی ما مـی خواهیم به طبـل دیگران بکوبیـم، تـا کی مـا می خواهیم آب به آسـیاب دشـمنان بریزیـم.  تاکـی مـی خواهیـم آدم بکشـیم، وطـن خانه و کاشـانه مـردم خود را ویـران کنیم وتا کی آنچه بد اسـت بـه ملـت وطـن انجـام میدهیـم بـالای هر عمل شـنیع و قباحـت، نـام ازدیـن و وطن مـی گذاریم. بـه هرصورت اگر افغانسـتان خانه مشـترک افغان ها می باشـد این افغـان ها هسـتند که می توانند فیصلـه کنند که جنگ بس اسـت و این مأمول زمانی میسـر می شـود که فقـط بـا اسـارت هـای ذهنـی وداع کـرد و در فکـر وطن و مردم شـد.

اگـر چنیـن نشـود و وضعیـت بـه همیـن منـوال کـه اسـت ادامـه پیـدا بکنـد هرکـس، کس دیگـری و هر گـروه، گروهـی دیگـری باشـد و درمعادلـه صلـح افغانسـتان، افغانـان بـه جـای اهـداف خـود دنبـال اهـداف دیگـران باشـند درایـن صـورت افغانسـتان بـه بازیگـر خانـه ی بـزرگ دیگـران مبدل می شـود. فرصـت هـا در طومـار دیگـران پیچانیـده مـی شـود وبـه رنـگ دگـر مصیبـت و فاجعـه در افغانسـتان بـه قـوت باقـی مـی مانـد آنـگاه همـه منتظـر قضـاوت تاریـخ و نسـل های بعـدی باشـند.

صائم

اشتراک گذاری:

نظر بدهید