توطيه هاي شيطاني نظاميان پاکستاني بايد خنثا شود!

درحالي که مذاکره طالبان با امريکايي ها به رهبري زلمي خليل زاد در چند دور انجام شد و پس از اين مذاکرات اميدواري هايي رونما گرديد که ممکن طالبان از جنگ دست بکشند و صلح را بر جنگ ترجيح دهند، اما تشديد جنگ در فصل بهار و اعلام حملات زير نام «عمليات الفتح» از سوي آنها نشان مي دهد که طالبان به اين زودي ها به جنگ و خشونت پايان نمي دهند.
بسياري آگاهان به اين باور اند که اصلن نظاميان پاکستاني و شبکه استخبارات آن کشور که از طالبان استفاده ابزاري مي کنند حاضر نيستند که جنگ در افغانستان ختم شود.
نظاميان پاکستاني که طالبان در حقيقت عساکر و مليشه هاي آنها اند، جامعه جهاني را تا اکنون فريب داده اند و چنان به کشورهاي مقتدر وانمود ساخته اند که حکومت پاکستان زمينه ساز مذاکره طالبان با امريکايي ها اند، اما در عمل طالبان را کمافي السابق تشويق و تجهيز مي دارند که به جنگ در افغانستان ادامه بدهند.
نه تنها پاکستان بل برخي از شيخ هاي عرب نيز طرفدار جنگ در افغانستان اند و به همين منظور طالبان را تمويل مي دارند و مشکل مالي آنها را از راه هاي گوناگون حل مي کنند.
اگر حمايت شبکه هاي جاسوسي از طالبان قطع شود و طالبان از سوي اين شبکه ها و گروه‌ها تمويل نگردند، آنها نمي توانند هزينه جنگ و حملات شان را تأمين بدارند ودر آن صورت مجبور خواهند شد تا دست ازجنگ بردارند.
طالبان با عملکردها و جناياتي که انجام داده اند منفور مردم افغانستان اند و در مناطقي که تسلط دارند با زور تفنگ و خشونت هاي غير انساني بر مردم حکومت مي کنند.
با توجه به همين گفته ها، حکومت افغانستان و آن عده از کشورهايي که با مردم و حکومت همکاري دارند نبايد در رابطه به ادامه جنگ از سوي طالبان به صدور اعلاميه ها بسنده کنند؛ زيرا طالبان پس از اين که در مسکو و قطر با امريکايي ها و تعدادي از چهره هاي سياسي افغانستان ديدار داشته اند بيشتر مغرور شده اند و فکر مي کنند مي توانند از راه جنگ دوباره به قدرت برسند. به همين منظور براي رسيدن به اين آرزوي شان جنگ هاي تازه را آغاز کرده اند و به حملات شان شدت بخشيده اند.
نيروهاي امنيتي افغانستان بايد با انگيزه بيشتر در برابر طالبان بجنگند و هيچ ترحمي را نسبت به اين جانيان روا ندارند.
به همين گونه نيروهاي خارجي که زير نام مبارزه با تروريزم در افغانستان نيز حضور دارند بايد مسووليت شان را درک کنند و در تخريب ماشين جنگي تروريستان بيشتر از پيش تلاش بدارند.
ما باور داريم تا طالبان و دسته هاي نظامي آنها سرکوب نشوند و بر حاميان طالبان از جمله نظاميان پاکستاني فشار بيشتر وارد نشود، بعيد است که طالبان دست از جنگ بردارند.
در حال حاضر که مذاکره با طالبان جريان دارد پاکستاني ها با تشويق طالبان به جنگ و ادامه خشونت مي خواهند از اين مذاکرات امتياز بيشتر بدست آرند. طالبان و نظاميان پاکستاني در تلاش اين اند که اگر بتوانند يک ولايت را سقوط بدهند و کنترل آن را به دست بگيرند.
نيروهاي امنيتي کشور متوجه اين توطيه شيطاني بايد باشند و تا توان دارند در برابر طالبان و هراس افگنان بجنگند و نگذارند نظاميان پاکستاني به اين آرزوي شان نايل شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید